Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Det finns många aspekter för stadsplanerare att tänka in i utformningen av staden - aspekter som en god och jämlik hälsa, ökad fysisk aktivitet och integration. En i synnerhet aktuell utmaning som städer idag ställs inför är den senaste tidens ensamkommande såväl som tillsammanskommande flyktingar från konflikt och krigshärjade områden. Många städer eftersträvar en integrerad och socialt hållbar stadsutveckling där det går att erbjuda alla invånare en god och hälsosam levnadsmiljö. Den övergripande frågeställningen som studien kommer att behandla är om, och i så fall hur fysisk aktivitet och motionslöpning kan fungera som ett integrationsverktyg mellan etablerade svenskar och gruppen asylsökande och nyanlända. Studiens metod är uppdelad i två moment: det första momentet består av en litteraturstudie. Studiens andra del består av ett praktiskt moment i form av en fallstudie av Inlöparna Östersund och skildrar ett konkret projekt som sätter fysisk aktivitet i centrum som ett redskap för innanförskap och integration av flyktingar i Sverige. Slutsatserna som dras är att många av flyktingarna som deltar aldrig har ägnat sig åt löpning som motionsform tidigare. Löpning upplevs av en del som trist och ansträngande, medan andra tycker att det är utmanande och underhållande. Vidare är det inte motionslöpning i sig som skapar integration – det uppstår genom de möten och nätverk som skapas kring aktiviteten. En aspekt som i synnerhet lyfts fram är gemenskapen som uppstår mellan deltagarna. Det är främst asylsökande män som deltar, medan i princip ingen bland de asylsökande kvinnorna är med. I Östersunds finns idag ingen riktad strategi till att uppmuntra och inkludera gruppen nyanlända och asylsökande kvinnor till fysisk aktivitet i det offentliga rummet. Inlöparna är ett integrationskoncept som fungerar väl för stora delar bland gruppen nyanlända och asylsökande. Det man behöver utveckla är att få med nyanlända och asylsökande flickor och kvinnor att delta i löpning som motionsform.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)