Hållbarhet hos underleverantörer : en fallstudie på ett modeföretag

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: Historiskt sett har fokus inom modeföretags supply chain (SC) legat på kostnadseffektivitet och resultat, men i och med en globaliserad miljö har andra viktiga affärsområden blivit intressanta. Studier visar på att det finns interna och externa barriärer som påverkar arbetet med hållbara supply chains där det finns en problematik kring säkerställandet av hållbarhet bland leverantörer och underleverantörer. Konkurrensfördelar, leverantörers engagemang och komplexa nätverk är tre externa barriärer som behöver överbryggas för att kunna förbättra relationer till leverantörer och underleverantörer, i syfte att förbättra möjligheten att säkerställa hållbarhet inom modebranschen. Syftet med studien är att förklara hur små och medelstora företag i modebranschen säkerställer underleverantörers hållbarhet i supply chain. För att uppfylla syftet har en fallstudie gjorts på företaget Houdini Sportswear AB, där val av fall baserats på kriterierna: i) ett medelstort företag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor samt ii) företaget vill utveckla arbetet kring säkerställandet av hållbarhet bland deras underleverantörer. Studiens teori har arbetats fram utifrån en litteraturgenomgång. Empirin presenteras genom bakgrundsempiri och primärempiri, där bakgrundsempirin är insamlad från litteraturgenomgången samt två intervjuer med syfte att spegla modebranschen. I primärempirin presenteras fallföretaget Houdini utifrån två intervjuer. Analysen görs i kontexten externa barriärer inom sustainable supply chain management, där de tre barriärerna konkurrensfördelar, leverantörers engagemang samt komplexa nätverk studeras. Utifrån en kvalitativ studie analyseras och diskuteras hur säkerställande av hållbarhet bland underleverantörer sker. Houdini vill säkerställa leverantörers hållbarhet i deras supply chain. För att göra det använder sig Houdini av uppförandekoder (vidare i studien nämnt som Code of Conducts - CoC), men även genom att utveckla goda relationer till sina leverantörer. Studien visar att det är svårare att säkerställa hållbarhet bland underleverantörer då det finns en problematik kring relationer. Tidigare forskning visar på att endast kontroll, utan samarbete med leverantörer och underleverantörer, är verkningslös. Det finns ett behov av samarbeten mellan små och medelstora köpare i modebranschen då detta skulle förbättra relationerna till underleverantörer, och på så sätt förbättra och förenkla säkerställandet av hållbarhet i supply chain. Detta gäller såväl för små och medelstora modeföretag generellt som för Houdini.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)