Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Author: Pauline Green; [2021]

Keywords: lekmiljö; bostadsgård; verktyg; checklista;

Abstract: Faktorer som förtätningsprocesser, ökad trafik och ett större säkerhetstänk överlag har gjort att barn idag har allt färre platser att vistas på i staden. Bostadsgården är ett av få uterum där barn kan vara och dit de kan ta sig själva. Men för att bostadsgården ska vara en levande lekmiljö räcker det inte att bara se till bostadsgårdens existens, utan även dess utformning behöver uppmärksammas. I denna mastersuppsats har jag undersökt hur ett verktyg för värdering och utveckling av bostadsgårdens lekmiljö kan se ut. Genom att kombinera studier av litteratur och befintliga verktyg har jag identifierat lekvärden som är viktiga att ta hänsyn till i utformningen av lekmiljöer. Dessa lekvärden utgör underlaget till analysverktyget för bostadsgårdens lekmiljö, som fått namnet BoLek. BoLek består av en lista med lekvärden och tillhörande beskrivning till respektive lekvärde. Syftet är att fungera som en mall för användaren, att ge en vägledning i vad användaren ska titta efter i lekmiljön. Efter det ges användaren utrymme att själv beskriva lekvärdena på platsen och skriva ner egna kommentarer. De lekvärden som listas i BoLek är rymlighet, rumslighet, natur och vegetation, topografi, samspel med omgivningen, möjlighet till sol och skugga, variation och föränderlighet, tillgänglighet, sittplatser, varierade markmaterial och lösa material. I arbetet med att utveckla BoLek testades det även på fem bostadsgårdar av olika karaktär, för att se hur verktyget fungerar i praktiken och hur det går att använda på bostadsgårdar med skild utformning. Syftet med utvecklingen av BoLek är att främja en utformning av bostadsgårdar med fokus på barns lek. Avslutningsvis förs en diskussion om metodval, möjligheter och risker med att utforma miljöer utifrån checklistor samt vilken potential bostadsgårdar har att bli mer levande lekmiljöer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)