Emergency Arbitration – An examination of the SCC solution

University essay from Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Author: Karl Falk; [2011-01-31]

Keywords: Processrätt;

Abstract: Arbetet är skrivet inom det internationella skiljedomsfältet och tar upp den nya typ av skyddsförfarande som kallas emergency arbitration. Det behandlar vad emergency arbitration är, vad det har för rötter, och hur olika skiljedomsinstitutioner valt att implementera regler runt förfarandet. Uppsatsen diskuterar och jämför de olika strategierna som institutionerna valt och analyserar vilka konsekvenser de olika implementationsvalen kan tänkas få. Den gör historiska jämförelser till tidigare snarlika system och drar paralleller till mer traditionella skyddssystem. Tonvikt i diskussion och analys läggs på praktiska genomdrivningsproblem av domar tillkomna genom de nya reglerna, huvudsakligen därför att verkställandet av domar inom internationell skiljedom bygger på avtal vilka kom till långt före de nya emergency arbitration reglerna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)