Från olja till halm

University essay from Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: Fallet som beskrivs i studien handlar om en privatperson, tillika lantbrukare, som använder restprodukten halm och utnyttjar den som bränsle. Han anslöt några av sina grannar för att finansiera sitt system och skapar därför ett närvärmeverk. Avsikten med halmpanna var inte i förstahand att skapa ett närvärmeverk, utan att själv utnyttja sin halm som bränsle. Lantbrukaren anslöt externa användare på grund av faktorn att han annars inte fått pannan att bli lönsam. För mig, som miljövetare, var att undersöka vilka drivkrafter som fanns då ett värmesystem ska skapas hos den privata personen, en intressant studie. Eftersom människor handlar olika i olika situationer och har olika kunskap i bakgrunden, kunde ett verkligt fall ge mig information om vad som förekommer i praktiken. Undersökningar blir ofta inte i teorin som de blir i praktiken, därför var det viktigt för mig att titta på ett fullbordat fall. Genom intervjuer med lantbrukaren och med boende i byn där pannan finns, fick jag mycket information om känslor, val och misstag. Studien presenterar dessutom alternativa vägar till ett upprättande av ett liknande gemensamt värmesystem i andra byar.Uppsatsen kommer att baseras på en kvalitativ intervjumetod, en intervju med initiativtagaren till byggnationen av pannan och värmesystemet. För att få en bredare bild av känslorna kring halmpannan, intervjuades även några av de närboende hushållen. Studien baseras också på ständiga kontakter med miljöförvaltningen och statsbyggnadskontoret i den aktuella kommunen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)