Entreprenörskap på landsbygden : en studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Author: Isabella Vilhelmsson; [2014]

Keywords: företagande; landsbygd; nätverk;

Abstract: Denna kandidatuppsats är skriven inom agronomprogrammet för landsbygdsutveckling. Syftet är att undersöka vilka möjligheter respektive hinder det finns för företagande i Sysslebäck samt på vilket sätt entreprenörerna, genom sina företag, bidrar till en levande landsbygd. Uppsatsen bygger på intervjuer gjorda med personer som driver företag på platsen. För att besvara frågorna har litteratur använts för att kunna göra en analys och förstå vilka faktorer som ligger bakom det som företagarna ger uttryck för och upplever. Begrepp som nätverk, gleshet och ”community” har använts för detta syfte. Studien visar att lagar och regelverk från myndigheter ofta är ett hinder för företagarna. Regler medför ofta stora ekonomiska kostnader för verksamheterna och företagarna uttrycker att de inte känner sig sedda och förstådda av myndigheter, från kommunnivå till EU-nivå. Tillgången till ett nätverk är en viktig del i verksamheten. Genom nätverket kan kunskap bytas och företagets namn få en spridning. Genom nätverket kan företagarna även hämta stöd från andra företagare. På den geografiska platsen finns det hinder, men framför allt stora möjligheter i och med närheten till naturen. Landskapet är en stor ”turistmagnet” som företagarna utnyttjar genom att nischa sina produkter för att locka till sig turister. De hinder som finns är främst kopplade till det låga kundunderlag som finns på platsen. Företagens betydelse för en levande landsbygd gestaltas på olika vis. Bland annat genom skapandet av arbetsmöjligheter, men även genom att agera som inspirationskällor och bidra till att socialt kapital kan skapas bland de boende i bygden.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)