Ekarna på Tullgarn : en studie om ekförekomstens utveckling och framtid

University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Abstract: På ostkusten mellan Södertälje och Vagnhärad ligger Tullgarn. Eken har sedan långt tillbaka varit en given del av landskapsbilden runt Tullgarn. Det har funnits en oro för att ekförekomsten på Tullgarn varit avtagande och att dess framtida förekomst skulle var osäker. Denna osäkerhet har varit en stor del till varför detta examensarbete initierats. Syftet med arbetet har varit att titta på hur ekförekomsten har förändrats mellan 1973 fram till 2014 och bedöma ekens aktuella förekomst och livskraftighet. Vidare har syftet varit att diskutera hur ekens framtid inom Tullgarn bedöms samt hur tänkbara skötselförslag kan se ut. Genom en totalinventering fastställdes ekförekomsten och jämfördes mot tidigare inventering. En stickprovsinventering gav den naturliga föryngringen. Totalt har ekförekomsten inom arbetsområdet ökat från 350 till knappt 2000 ekar mellan åren 1973 till 2014. Den största ökningen har skett bland de klenaste ekarna och det finns en viss avgång bland de grövsta. Ekförekomsten skiljer sig tydligt åt utifrån konkurrens och förutsättningar. Vitaliteten bland ekarna är hög och den naturliga föryngringen är låg. Trots oron har det skett en kraftig ökning av ekar. Framtiden bedöms som ljus för ekförekomsten på Tullgarn. Det finns flera sätt att bibehålla och förädla den aktuella förekomsten av ek. Både punktinsatser och generella skötselåtgärder är användbara. Viktigt är att anpassa åtgärderna utifrån de givna förutsättningarna och att det finns en långsiktighet samt kontinuitet i det man planerar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)