Improving energy performance within the framework of the Energy Efficiency Directive

University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Energiteknik

Abstract:

Det är nödvändigt för stora företag att förstå och kunna anpassa sig till den industriella omvandling mot ett ökat fokus på energieffektivitet som sker idag. Energieffektiviseringsdirektivet som Europeiska Unionen har utfärdat har ökat fokus på att arbeta med energieffektivitet i stora företag. Vidare har den svenska regeringen infört lagen om energikartläggning i stora företag som är baserad på Energieffektiviseringsdirektivet. Dessa lagstadgade krav uppmuntrar företag att utveckla ett ledningssystem som ställer krav på genomförande av energikartläggningar samt föreslå kostnadseffektiva åtgärder.

Energieffektivitet är redan en riktigdel i många företags miljöarbete dock krävs ett mer Utvecklat och systematiskt arbetssätt än det många företag redan har för att uppnå kraven i Energieffektiviseringsdirektivet och den svenska lagen. Företaget som har undersökts i denna studie är ett världsledande teknikföretag med mer än 9000 anställda i Sverige. För närvarande har de energi som en signifikant aspekt i sitt miljöarbete i enlighet med den internationella standarden för miljöledningssystem ISO14001dag utvecklar de även sitt energiarbete genom att utföra energikartläggningar för att uppfylla den nya lagstiftningen. Detta ger en mer detaljerad insikt över energianvändningen och möjliga förbättringar som kan göras, men för att säkerställa ständiga förbättringar över en längre tidsperiod krävs ytterligare åtgärder. 

I den här studien har det undersökts vilka åtgärder som ett stort företag måste införa för att öka energiprestandan och följa lagstiftningen. Genom en litteraturstudie som fokuserade på ledningssystem i kombination med intervjuer på det undersöka företaget, en kompletterande studie av två företag som omfattas av direktivet samt tre expertintervjuer identifierades fem nyckelfaktorer. Dessa faktorer är högsta ledningens engagemang, medvetenhet, mål, mätningar och utvärdering. En modell för att strukturera faktorerna utvecklades sedan. Vidare presenterades konkreta förslag på hur dessa faktorer ska implementeras. Genom att öka fokus på dessa nyckelfaktorer och implementera föreslagna åtgärder kommer företag öka sin energiprestanda och medvetenhet i organisationen om hur olika handlingar påverkar företagets energiprestanda.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)