Transmitting the Message : Paralinguistic Communication through Voice Overs in Infographics

University essay from Umeå universitet/Institutionen för informatik

Abstract:

I dagens samhälle är det av största vikt att kunna kommunicera med varandra vare sig det är på ett personligt plan eller ett företag med sina kunder. Inom informatik är en del av vårt arbete att optimera dessa sätt att kommunicera varav ljuset denna gång faller på infografik i dess audiovisuella form. Detta arbete utforskar de paralingvistiska element inom infografikens olika berättarröster och hur dessa påverkar dess publik. Med en litterär studie förtydligas innebörden av just paralingvistiska element för att kunna applicera dessa på berättarröster som skapats för en fallstudie där 13 respondenter visas en infografisk film benämnd “Alma”. Dessa berättarröster framförs med tre olika sinnesstämningar av såväl en man som en kvinna som alla följer samma manus vilket resulterar i totalt sex olika varianter. Detta är till grund för att utvärdera huruvida berättarröstens kön så väl som de paralingvistiska elementen påverkar dess trovärdighet. Genom fallstudien har jag kunnat bekräfta att paralingvistiska element sannerligen har en mycket stor påverkan huruvida en berättarröst uppfattas som trovärdig eller ej. Däremot huruvida kön direkt påverkar en berättarrösts trovärdighet och om det bör räknas som ett paralingvistiskt element i sig går ej ännu med säkerhet att bekräfta.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)