Essays about: "Role of technology in agriculture"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the words Role of technology in agriculture.

 1. 1. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jenny Olofsson; [2021]
  Keywords : markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Abstract : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. READ MORE

 2. 2. The Role of Ecosystem Services for a Resilient Urban Agriculture System : Case Studies from the Stockholm Region

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Barbro Rosenberg; [2021]
  Keywords : Urban agriculture; Ecosystem services; Resilience; Indoor farming; Outdoor farming; Greenhouse; Stadsodling; Ekosystemtjänster; Resiliens; Inomhusodling; Utomhusodling; Växthusodling;

  Abstract : Just like in the rest of the world, the urban population in Sweden is increasing each year, which means that cities are becoming increasingly densified and natural green areas are claimed and used for built environment. As a result, biodiversity in cities is often low and inhabitants risk facing losses of ecosystem services of various kinds. READ MORE

 3. 3. Regelverkets påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : en kvalitativ intervjustudie kring mjölkföretagande

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Katarina Wolf; Sara Carlsson; [2021]
  Keywords : psykosocial arbetsmiljö; regelverk; mjölkföretagande; krav; kontroll; stöd; utveckling; stress; hinder; möjligheter;

  Abstract : Antalet mjölkföretagare har under många decennier minskat i Sverige. Företagen har blivit färre men med ett större besättningsgenomsnitt. I takt med att mjölkproduktionen varit med om en snabb teknikutveckling, storleksrationaliseringen och inträdet i EU har lagkraven blivit allt mer centraliserade. READ MORE

 4. 4. Methodology for Real Time Simulations of Autonomous Utility Vehicles

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Johan Borgström; [2020]
  Keywords : Real Time Simulations; HiL simulations; Autonomous Utility Vehicles;

  Abstract : This master thesis is a part of a research project where Luleå University of Technology (LTU) collaborates with University of Oulu, SINTEF Narvik and Oulu University of Applied Sciences. The goal with the research project is to develop a Nordic platform for development of autonomous, environmental friendly and energy efficient heavy vehicles in the forest, harbor and mining industry. READ MORE

 5. 5. Polemics around genetically modified crops : understanding the “problematizations” by the researchers and farmers in India

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mayuri Kumari; [2020]
  Keywords : agriculture; problematization; WPR; discourse; GM debate; GM crops; farmers; agriculture researchers;

  Abstract : India is an agriculture based country where a big chunk of its population is employed in the agricultural sector. Despite significant improvements in food security mainly as a result of the Green revolution, farmers are still facing a list of problems. READ MORE