Essays about: "biomaterials"

Showing result 1 - 5 of 150 essays containing the word biomaterials.

 1. 1. Förröjning i Sverige : en granskning av skogsföretagens strategier för underväxtröjning inför förstagallring

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Magnus Forsberg; Hugo Lodén; [2020]
  Keywords : förröjning; förrensning; siktröjning; underväxt; ; röjning;

  Abstract : Vid förstagallringar i bestånd med mycket underväxt utförs ibland underväxtröjningar för att förbättra sikten för maskinföraren och öka medelstamsvolymen. Underväxtröjning kan stå för en stor del av kostnaderna vid förstagallringar och således påverka resultatet i hög grad. READ MORE

 2. 2. Små beståndsgående skördares förutsättningar och potential i Sveriges gallringsskogar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Magnus Nilssen Klinga; [2020]
  Keywords : gallring; små skördare; skördarstorlek; snödjup;

  Abstract : I Sverige ägs ungefär hälften av den produktiva skogsmarken av privata skogsägare. Många privata skogsägare efterfrågar idag att få sina gallringar utförda av mindre maskiner och är beredda att betala extra för detta. READ MORE

 3. 3. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Eriksson; [2020]
  Keywords : enkät; intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Abstract : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energiden- sitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. READ MORE

 4. 4. Potentialen i att öka precision och stabilitet av timmersortering med ny mätteknik : en studie för Braviken sågverk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ellen Bergvall; [2020]
  Keywords : årstidsvariation; barkavdrag; röntgen; trakeidmetoden;

  Abstract : Råvarukostnaden är ett sågverks enskilt största kostnadspost och lönsamheten vid ett sågverk påverkas i hög grad av träff i sågtimmerklasserna. Vid Braviken sågverk har träff i klass varierat med årstid, vilket har lett till en försvårad produktionsplanering med oplanerade kvalitetsutfall. READ MORE

 5. 5. Harvning med vridbara tallrikar i sidolutande terräng

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Gunnar Boglind; [2020]
  Keywords : markberedning; planteringspunkter; lutning; beståndsanläggning;

  Abstract : Markberedning är idag en vanlig åtgärd inom det svenska skogsbruket. I Sverige utförs näs-tan all markberedning maskinellt och den dominerande metoden är harvning vilket utförs på mer än hälften av den markberedda arealen. READ MORE