Essays about: "bostäder"

Showing result 1 - 5 of 336 essays containing the word bostäder.

 1. 1. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johannes Karlsson; Christopher Mörk; [2022]
  Keywords : Årum; stråk; gestaltning; kulturhistoria; tillgänglighet; harmoni;

  Abstract : Arbetet syftar till att visa hur ett utsnitt av Nyköpings årum kan gestaltas för att skapa ett enhetligt och sammanhängande parkstråk längsmed Nyköpingsån, parkstråket ska både vara tillgängligt och upplevas som tryggt. Arbetet tar avstamp i Nyköpings kommuns Utvecklingsprogram för Årummet från 2015. READ MORE

 2. 2. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Sjöberg; [2022]
  Keywords : Miljonprogrammet; stadsbyggande; stadsplanering; samhällsplanering; bostadspolitik; modernism; funktionalism; fysisk planering;

  Abstract : Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. READ MORE

 3. 3. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Öberg; [2022]
  Keywords : egnahemsträdgård; stilideal; illustrationsplan; växtmaterial;

  Abstract : I en egnahemsträdgård, i början på 1900-talet i Sverige, skulle de boende kunna odla sin egen mat vid sidan om sin huvudsakliga inkomst som skedde på arbetet. Tanken var att dessa trädgårdar till stor del skulle förse de boende med egenodlad frukt, bär och grönsaker. READ MORE

 4. 4. Koloniträdgårdars roll i samhället : för stadens hälsa samt individens psykiska, fysiska och sociala välmående

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Camilla Heimdahl; Emma Sjölin; [2022]
  Keywords : koloniträdgårdar; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; psykiskt välmående; fysiskt välmående; socialt välmående;

  Abstract : Redan på 1900-talet var koloniträdgårdar en del i Sveriges stadsplanering, men nu prioriteras dessa grönområden ofta bort för att konstruera nya bostäder. Bostäderna är dock relevanta att prioritera då städernas befolkning ständigt växer. READ MORE

 5. 5. Is there a Real Estate Portfolio Premium? : An Empirical Analysis of Portfolio Premiums

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Frida Carlsson; Malin Strömberg; [2021]
  Keywords : Portfolio Premiums; Price Premiums; Transactions; Swedish Real Estate Market; Property Segments; Portföljpremier; Prispremier; Transaktioner; Svenska Fastighetsmarknaden; Fastighetssegment;

  Abstract : This thesis aims to explore if the existence of portfolio price premiums can be verified and if they differ in time and over property segments. The purpose is to contribute with valuable insights within the field of portfolio premiums in the real estate industry. In order to explore this further a regression model was developed. READ MORE