Essays about: "förtätning"

Showing result 1 - 5 of 252 essays containing the word förtätning.

 1. 1. Naturalistisk plantering i staden : ett alternativ till klippta gräsytor i en trafikerad miljö?

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Kinch; [2022]
  Keywords : naturalistiska planteringar; hållbar stadsutveckling; urbana planteringar; gräsytor; trafikerad miljö;

  Abstract : Den urbana expansionen som forskarna räknar med kommer att vara den största och snabbaste i mänsklighetens historia. Samtidigt som en förtätning av staden sker har artdiversitet minskat. READ MORE

 2. 2. Urban natur : design för naturupplevelser, vildhet och biologisk mångfald i staden

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hedvig Jansson; [2022]
  Keywords : Urbana grönområden; Urban natur; Urban vildhet; Naturupplevelser i urbana områden; Biologisk mångfald i urbana områden;

  Abstract : Uppsatsen undersöker hur design av grönområden skulle kunna se ut om de gjordes med målen att skapa värden för biologisk mångfald och tillgängliggöra naturupplevelser för människor i staden, med ett designförslag av en befintlig park i Malmö som fallstudie. I växande städer är förtätning en strategi för att minska städers utbredning och konsumtion av omgivande landområden vilket innebär en allvarlig påverkan på biologisk mångfald. READ MORE

 3. 3. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 4. 4. Plats för återhämtning i en socialt hållbar stadsutveckling : en landskapsanalys om möjlighet till återhämtning i urbana utemiljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Moa Carlsson; Alexandra Sinclair; [2022]
  Keywords : Urbana utemiljöer; hållbar stadsutveckling; evidensbaserad design; återhämtning; Quality Evaluation Tool;

  Abstract : I Sverige sker en förtätning av städer vilket gör att urbana bostadsnära gröna utemiljöer minskar. Forskning visar att bostadsnära gröna utemiljöer behövs för att gynna invånarnas hälsa vilket ger ett socialt hållbart samhälle. READ MORE

 5. 5. Trädkronstäckning i urbana miljöer : en fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Elmblad; Julia Hultegård; [2022]
  Keywords : urbana träd; trädkronstäckning; stadsplanering; stadsskogsbruk; i-Tree Canopy;

  Abstract : Träd i urbana miljöer är viktiga för att kunna hantera de globala utmaningar som dagens samhälle står inför. Stadsskogsbruk - det vill säga planering samt förvaltning av samtliga träd inom och i anslutning till stadsmiljön - kan bidra till ett mer klimatanpassat samhälle. READ MORE