Essays about: "förtätning"

Showing result 1 - 5 of 232 essays containing the word förtätning.

 1. 1. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 2. 2. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Samuelsson; Jonna Österback; [2022]
  Keywords : bostadsgård; sociala interaktioner; sociala möten; förtätning;

  Abstract : Den här studien undersöker hur utformningen av bostadsgården påverkar användningen samt sociala interaktioner som sker på gården. Fallstudier genomförs av två bostadsgårdar i Lund, innefattande fyra semistrukturerade intervjuer och platsanalyser på gårdarna. READ MORE

 3. 3. Förskolor på tak : en studie om barns plats i den täta staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Lazar; [2022]
  Keywords : takgårdar; barnperspektivet; lekplats; friyta; lekmiljö; stadsplanering; förtätning; barns rörelsefrihet;

  Abstract : Trots omfattande forskning kring vikten av goda utemiljöer för barn har flera kommuner börjat aktualisera takgårdar som lösning för förskolemiljöer till följd av den rådande platsbristen i städer. Samtidigt verkar det finnas ett glapp i forskningen kring hur väl dessa utemiljöer fungerar för barnen. READ MORE

 4. 4. Den flytande ön : gestaltningsförslag för en flytande modul med ekologiska förstärkningsåtgärder vid Norr Mälarstrand i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Joos; [2022]
  Keywords : biodiversitet; ekologiska förstärkningsåtgärder; exploatering; förhöjda havsnivåer; förtätning; förlorade landytor; hållbara städer; klimatförändringar; urbanekologi; vattenkvalitet;

  Abstract : Runt om i världen sker idag stora landförluster till följd av förtätning av städer, exploatering av natur och land, förhöjda havsnivåer och kusterosion. Det resulterar i större konkurrens om de resterande landytorna; där de gröna ytorna ofta prioriteras lågt. Minskade naturarealer leder till försvagade habitat och ekosystem. READ MORE

 5. 5. Stadsträdens reglerande roll i stadsrummet : trädens hälsoförbättrande potential för invånarna genom reglerande ekosystemtjänster i Malmö innerstad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Clara Studeny; Johanna Lindholm; [2022]
  Keywords : stadsträd; reglerande ekosystemtjänster; hälsa; stadsmiljö; Malmö;

  Abstract : I detta arbete sammanfattas och fördjupas frågan om stadsträd kan, genom deras reglerande ekosystemtjänster, bidra med att förbättra hälsan hos invånarna i Malmös innerstad. Vidare diskuteras i vilken utsträckning endast stadsträd kan förse invånarna med tillräckligt stor effekt av de reglerande ekosystemtjänsterna. READ MORE