Advanced search

Showing result 1 - 5 of 62 essays matching the above criteria.

 1. 1. Mushroom cultivation in Temperate Agroforestry : potential Agroforestry practices, growing methods, and native edible saprophytes to Sweden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Robert Kalenius; [2022]
  Keywords : Circular systems; macrofungi; edible fruitbodies; outdoor mushroom production; waste management; by-product substrates; sustainable agriculture; sustainable forestry;

  Abstract : Traditions of outdoor cultivation of edible fungi in woodland conditions have been practiced in North-East Asia for centuries. This outdoor mushroom production method was exported to North America almost 40 years ago and provides an additional income for small-scale forest farmers, the agroforestry practice closest to woodland conditions. READ MORE

 2. 2. En blomstrande odling : växtföljdens betydelse för frilandsodlade snittblommor i Sverige.

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : jenny Rastamo; [2022]
  Keywords : snittblommor; växtföljd; friland; annueller; blomsterodling; jordhälsa; växtskydd;

  Abstract : Marknaden för snittblommor har ökat markant det senaste decenniet och en stor del importeras via Holland från utvecklingsländer, som Kenya, Ecuador och Colombia Arbetsvillkoren på de här blomsterodlingarna är ofta dåliga med låga löner och tvivelaktig arbetsmiljö. Som motreaktion startade Slow flower-rörelsen i USA för knappt 10 år sedan för att lyfta inhemsk snittblomsproduktion och koppla samman blomsterodlare med konsumenter. READ MORE

 3. 3. Cover crops for plant protection : Cover crops for control of root pathogenic Plasmodiophora brassicae and the root parasitic nematodes Pratylenchus penetransand Meloidogyne hapla

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Izabella Lundborg; [2022]
  Keywords : Clubroot disease; plant parasitic nematodes; Lupinus angustifolius; Avena strigosa; Phacelia tanacetifolia; Lolium perenne; Solanum lycopersicum; Brassica napus;

  Abstract : Root pathogens and parasites are an increasing problem in agricultural and horticultural production. The soil borne pathogen Plasmodiophora brassicae is one of the major pathogens in oilseed rape production and the plant parasitic nematodes (PPNs), Pratylenchus penetrans and Meloidogyne hapla infest important crops such as carrot, potato and strawberry. READ MORE

 4. 4. Interactions between plant pathogens and their implications for crop protection

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Ayano Tanaka; [2021]
  Keywords : disease complex; nteraction; antagonism; synergism; Fusarium spp;

  Abstract : One plant may often be infected by more than one pathogen species. It is assumed that species which exploit the same resource have the potential to affect each other. Plant diseases where more than one pathogen is involved in the development of infection are usually termed as ¨disease complex¨. READ MORE

 5. 5. Alléodlingens potential för produktion av grönsaker, frukt och bär : baserat på förutsättningar i sydöstra Skåne

  University essay from SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Author : Ellen Olsson; [2021]
  Keywords : alléodling; agroforestry; grönsaksproduktion; fruktodling; naturliga habitat; biodiversitet; biologisk mångfald; pollinerare; predatorer; nyttodjur; alley cropping; silvoarable; agroforestry; vegetable production; fruit production; orchard; natural habitat; biodiversity; pollinators; predators;

  Abstract : Alléodling innebär att vedartade perenner, främst träd, planteras i rader varpå annuell gröda odlas mellan dessa rader. Systemet har mycket gamla anor men har till stor del har blivit bortglömt i och med jordbrukets intensifiering. READ MORE