Essays about: "möbler"

Showing result 1 - 5 of 46 essays containing the word möbler.

 1. 1. The Attractive Workplace : Are the Site Offices Meeting the Employees´Needs?

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Anna Haegerstrand; Emelia Knutsson; [2019]
  Keywords : Attractive workplace; Indoor work environment; Site office; Physical parameters; Air quality; Noise; Temperature; Lighting; Attraktiv arbetsplats; Arbetsmiljö; Platskontor; Fysiska parametrar Luftkvalité; Ljud; Temperatur; Ljus;

  Abstract : Previous research have shown a possible relationship between the indoor work environmentand the impact it has on the employees’ performance. Different factors can affect theperformance; physical parameters, such as ventilation and air quality, noise levels, thermalclimate, lighting and access to daylight, as well as the level of flexibility of the work, furnitureetc. READ MORE

 2. 2. Naturalistiska planteringar för urbana landskap : en idégestaltning baserad på hedmarkslika växtsamhällen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johanna Reppling; [2019]
  Keywords : urban ekologi; växtsamhällen; växtgestaltning; naturalistisk design;

  Abstract : I detta arbete undersöks hur ekologiska principer kan tillämpas i urbana planteringar i varma och torra lägen utifrån frågeställningen: Hur kan en gestaltning med naturalistiska planteringar med hedmarksbiotoper som förebild utformas på Ulls Hus innergård? Detta utifrån en önskan att undersöka på vilka sätt det är möjligt att möta de utmaningar som klimatförändringarna för med sig för urbana planteringar i form av ett varmare och periodvis torrare klimat. Fokus ligger på växtgestaltning med relativt torktåligt växtmaterial anpassat till näringsfattiga och genomsläppliga substrat. READ MORE

 3. 3. Effekten av omvårdnadsstil på hundars reaktion vid plötslig ljudöverraskning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecka Hansson; [2019]
  Keywords : hund; etologi; anknytningsteori; ljudrädsla; människa-hund relation; välfärd;

  Abstract : Under domesticeringen har hundar utvecklat en unik förmåga att kunna läsa av och tolka människans signaler och uttryck. Det har gett hunden en viktig roll för människan där vi nu ser hunden som en självklar del av vår familj, och behandlas som en familjemedlem. READ MORE

 4. 4. Improved assembly for frame-based furniture

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Emma Bernström; Oscar Vigstrand; [2019]
  Keywords : Furniture; Assembly; Frame-based; Design; Concept;

  Abstract : Under det senaste århundrandet har möbeldesign utvecklats och designats för att bli mer ekonomiskt tillgänligt. Majoriteten av möblerna under de senaste årtiondet är designade för att underlätta fövaring och transport för att minimera kostnaden för företaget. READ MORE

 5. 5. The IKEA Industry way of ergonomic risk assessment : Development of a global standard for ergonomic risk assessment

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Angelica Sroka; [2019]
  Keywords : Ergonomic risk assessment; furniture; factories; ergonomic; benchmarking; ergonomic risks; participatory ergonomics; Ergonomisk riskbedömning; möbler; fabrik; ergonomi; benchmarking; ergonomiska risker; deltagande ergonomi;

  Abstract : In 2018 IKEA Industry, the largest producer of wood-based furniture for IKEA customers presented their sustainability strategy for Financial Year 2025. In Health & Safety, they want to minimize ergonomic risks at their factories. READ MORE