Essays about: "lek"

Showing result 1 - 5 of 245 essays containing the word lek.

 1. 1. Vilka kriterier är viktiga för växtval i norra Sverige? : och hur stor är artdiversiteten?

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jennie Sjölund Söderlind; [2022]
  Keywords : Artdiversitet; vedartade växter; zon 5; zon 6;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kriterier som är viktiga för vegetation på skolgårdar i norra Sverige och ta reda på hur stor artdiversiteten är. På skolgårdar råder ofta ett tuffare klimat som slitage och markkompaktering samtidigt som man måste undvika allergena arter samt arter med tornar och taggar. READ MORE

 2. 2. Naturlekplats och lekotop : en jämförelse mellan lekvärde och hållbarhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ebba Källberg; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; lekotop; lekplats; Kom ut lek!; Siegbahnsparken; Ormesta lekotoppark; hållbarhet;

  Abstract : Detta arbete utreder skillnaderna i lekvärde och hållbarhet mellan naturlekplatsen Siegbahnsparken och lekotopen Ormesta lekotoppark för att vidare jämföra skillnaderna mellan naturlekplatser och lekotoper. Dessa skillnader identifieras med hjälp av analysverktyget Kom ut & lek! framtaget av Caroline Andersson. READ MORE

 3. 3. Utvecklande lek : att gestalta lekmiljöer som främjar barns utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petra Niskanen; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; lekpark; lekmiljö; lekplats; lek; barns utveckling;

  Abstract : Många lekmiljöer som byggs idag är väldigt lika varandra och har därför samma problematik. De är för öppna, de har för stort fokus på redskap och de prioriterar att främja motorisk utveckling på bekostnad av barnens möjlighet till kognitiv och emotionell utveckling (Beckman, Paget & Spiegal 2018:4-5). READ MORE

 4. 4. Barnvänliga gaturum i urbana miljöer : sett från ett barnperspektiv och barnets perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Lemheden; Tom Carlson; [2022]
  Keywords : barnvänlig bebyggd miljö; urbana gaturum; rörelsefrihet; miljöerbjudanden; barnperspektivet; barnets perspektiv; barnvänlighet; trygghet; säkerhet;

  Abstract : There are many places for children to be in our cities, which are planned and built for them. But in the city’s other public environments, children are marginalized due to conflicts of interest, which can create several negative effects linked to children’s development. READ MORE

 5. 5. Barns utelek och dess koppling till naturvärden : en studie om förskolebarns utemiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Wiedewilt; [2022]
  Keywords : naturvärden; utelek; förskolegård; barns utveckling; lek; naturelement;

  Abstract : Barn och grönska hör ihop. I ett samhälle där befolkningen växer och städer förtätas så minskar många grönytor. För att stoppa minskningen av grönytor behövs fler argument. READ MORE