Essays about: "lek"

Showing result 1 - 5 of 260 essays containing the word lek.

 1. 1. Befintliga lekplatsers utveckling : hur hållbarhets- och lekvärdesaspekter kan förhöjas ur ett förvaltningsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Held; [2023]
  Keywords : lekplats; förvaltning; lekvärde; hållbarhet;

  Abstract : Under de senaste årtiondena har barns tillgång till platser i staden som de kan upptäcka och göra till sina minskat drastiskt. Platser planerade av vuxna för barn, så som till exempel lekplatser, har därför blivit viktigare för barns utomhuslek. READ MORE

 2. 2. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Keywords : Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Abstract : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. READ MORE

 3. 3. Unga tjejers perspektiv på den urbana närmiljön : promenadintervjuer med tjejer i åldern 8-12

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Anna Maria Sandberg; [2023]
  Keywords : Barnvänliga miljöer; stadsmiljö; tjejers perspektiv; miljöerbjudanden; rörelsefrihet; platsskapande; promenadintervjuer;

  Abstract : Det urbana landskapet har genomgått en stor förändring de senaste decennierna, och den ökade trafiken, förtätningen och rädslan för fulla gubbar begränsar barns rörelsefrihet idag. Möjligheten att röra sig fritt utgör tillsammans med tillgång till många miljöerbjudanden, grundstenarna i en barnvänlig miljö. READ MORE

 4. 4. Lekvärden och grönska på en urban skolgård : en undersökning av Tiundaskolans skolgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Julia Grassman; Ylva Ledberg; [2023]
  Keywords : Landskapsarkitektur; skolgård; lekvärden; urban grönska; friyta; Tiundaskolan;

  Abstract : Kvaliteten på skolgårdar som utemiljö är mycket viktig för barn i deras vardag. En väl utformad utemiljö uppmuntrar till och möjliggör lek, vilket i sin tur är behövligt för barnens utveckling, hälsa och välmående. READ MORE

 5. 5. Lek, lärande & rörelse på bostadsgården med dagvatten som resurs

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Forsfält Ljungberg; Matilda Andersson; [2023]
  Keywords : multifunktionalitet; vattenlek; inlärning; rörelse; dagvatten; dagvattenhantering; bostadsgård; ; vattengestaltning; ekostaden; Augustenborg; Bo01; resurshantering;

  Abstract : Föreliggande studie utreder hur dagvatten kan användas som resurs för att främja lek, lärande och rörelse på bostadsgården. I urbana sammanhang ses ofta dagvatten som ett problem då stora vattenflöden överbelastar vår infrastruktur med förödande konsekvenser. READ MORE