Essays about: "outdoor recreation"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the words outdoor recreation.

 1. 1. Accessibility to social utilities within urban green space. A method-developing thesis.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Johan Wedberg; [2019-10-08]
  Keywords : accessibility; urban green space; sociotope; social utility; cultural ecosystem services; outdoor recreation; GIS; noise pollution; mobility; proximity; public health;

  Abstract : This thesis aims to develop a methodological framework for analyzing the accessibility to potential social utility environments within urban green spaces from a broad population spectrum within a weekday context. The thesis departs with a scientific literature review, which investigates what types of social utilities urban green spaces potentially can provide to an urban population and what kind of attributes that are important for each utility. READ MORE

 2. 2. Landskapets lekvärden : Harald Aronssons park då, nu och i framtiden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Jonsén-Skanebo; [2019]
  Keywords : leklandskap; lek; Rosta; Harald Aronssons park; Örebro;

  Abstract : Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn utövar någon form av fysisk rörelse minst 60 minuter per dag. Fysisk inaktivitet är ett växande samhällsproblem, barn rör på sig allt mindre i vardagen och aktivitetsnivåerna tenderar att ytterligare försämras under helgerna. READ MORE

 3. 3. Barnvänlig bostadsmiljö? : barns naturkontakt i nya bostadsområden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marja Berg; [2019]
  Keywords : barn; naturkontakt; barnvänlig bostadsmiljö; stadsplanering; utemiljö; miljöerbjudanden; rörelsefrihet;

  Abstract : I växande städer riskerar behovet av markyta skapa hög exploatering med minskad plats för mellanrum och grönska. Utemiljöer där barn kan leka är samtidigt lika viktigt i tät som i gles stad. Detta arbete rör barns kontakt med natur i nya bostadsområden som uppförts i en urban kontext i Malmö och Göteborg. READ MORE

 4. 4. Besökares motiv för rekreation i grönområden : en studie av Stadsträdgården och Stadsskogen i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Henry Larsson; [2018]
  Keywords : grönområde; motiv; preferens; rekreation; uppfattning;

  Abstract : Urbanisering och förtätning av städer ökar behovet av grönområden för rekreativa möjligheter. För landskapsarkitekter och planerare är det viktigt att förstå vilka motiv och preferenser besökare har för att uppfylla detta behov och bidra med rekreativa möjligheter för alla. READ MORE

 5. 5. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Keywords : dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Abstract : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. READ MORE