Essays about: "säsongsvariationer"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word säsongsvariationer.

 1. 1. Buskar : användning i offentliga planteringar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pernilla Fridberg; [2020]
  Keywords : buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

  Abstract : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. READ MORE

 2. 2. Exploring off-grid electricity production in Sweden: Benefits vs costs

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Jesper Björkman; Simon Lundqvist; [2020]
  Keywords : Battery storage; Grid defection; Grid parity; Grid tariff; HOMER Pro; Hydrogen storage; Off-grid; Off-grid applications; Partially off-grid; Prosumer; Prosumer household; Self-sufficient household; Socio-technical change; Socio-technical systems; Solar PV; Sweden; Utility death spiral.; Batterilagring; Delvis Off-grid; Grid paritet; Off-grid; Prosument; Vätgaslagring; Självförsörjande hushåll; Socio-tekniska förändringar; Socio-tekniska system; Solpaneler; Sverige;

  Abstract : Over the past decade, technologies that facilitate household electricity production and storage have seen a rapid development along with a significant cost reduction. Research points to an increased share of household-produced electricity within the existing national grids across the globe. READ MORE

 3. 3. Investigation of the origin of salt in coastal aquifers and assessment of metals in the aquatic environment : River Drin and River Vjosa, Albania

  University essay from KTH/Vatten- och miljöteknik; KTH/Vatten- och miljöteknik

  Author : Maximilian von Bahr; Ida Gomez Bergström; [2018]
  Keywords : Albania; aquifers; bioavailability; Drin; groundwater; isotope analysis; metal speciation; river; saltwater intrusion; Vjosa;

  Abstract : The preservation of freshwater aquifers is one important task of managing natural resources today. Intrusion of saltwater from the sea into the groundwater might occur in coastal-near areas and can affect the freshwater quality negatively. READ MORE

 4. 4. Att uppmärksamma träd i staden : en intervjustudie om säsongsrelaterade kvaliteter hos stadsträd i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Emma Nilborn; [2017]
  Keywords : färger; kontraster; landskapsarkitektur; stadsträd; upplevelse; årstidsvariation;

  Abstract : Hur människor uppfattar sin omgivning är del av den kunskapsgrund för att landskapsarkitekter ska kunna gestalta platser i staden som är tillgängliga för alla. Träden utgör ett viktigt och dynamiskt stadsbyggnadselement som ständigt växer och förändras. READ MORE

 5. 5. Analys av säsongsvariationer vid skattning av skogliga variabler med InSAR teknik

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Edward Sjödin; [2016]
  Keywords : skogsinventering; InSAR; TanDEM-X; TerraSAR-X; radar;

  Abstract : Skogen är viktig på många sätt, eftersom skog är en resurs både som råvara, energikälla och kolsänka. För kontroll av tillväxt, avgång och planering av skog och skogsskötsel har man historiskt genomfört inventering med manuella metoder genom fältpersonal, vilket både är kostsamt och endast ger en bedömning om skogens tillstånd just i de ögonblick skogen inventeras. READ MORE