Essays about: "säsongsvariationer"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word säsongsvariationer.

 1. 1. Buskar : användning i offentliga planteringar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pernilla Fridberg; [2020]
  Keywords : buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

  Abstract : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. READ MORE

 2. 2. Att uppmärksamma träd i staden : en intervjustudie om säsongsrelaterade kvaliteter hos stadsträd i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Emma Nilborn; [2017]
  Keywords : färger; kontraster; landskapsarkitektur; stadsträd; upplevelse; årstidsvariation;

  Abstract : Hur människor uppfattar sin omgivning är del av den kunskapsgrund för att landskapsarkitekter ska kunna gestalta platser i staden som är tillgängliga för alla. Träden utgör ett viktigt och dynamiskt stadsbyggnadselement som ständigt växer och förändras. READ MORE

 3. 3. Analys av säsongsvariationer vid skattning av skogliga variabler med InSAR teknik

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Edward Sjödin; [2016]
  Keywords : skogsinventering; InSAR; TanDEM-X; TerraSAR-X; radar;

  Abstract : Skogen är viktig på många sätt, eftersom skog är en resurs både som råvara, energikälla och kolsänka. För kontroll av tillväxt, avgång och planering av skog och skogsskötsel har man historiskt genomfört inventering med manuella metoder genom fältpersonal, vilket både är kostsamt och endast ger en bedömning om skogens tillstånd just i de ögonblick skogen inventeras. READ MORE

 4. 4. Stochastic Modeling of Electricity Prices and the Impact on Balancing Power Investments

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Richard Ruthberg; Sebastian Wogenius; [2016]
  Keywords : Energy investment; investment valuation; renewable energy production; electricity price modeling; long-term; combined heat and power; CHP; balancing power; intermittent renewable energy modeling; Pilipovic model; multi-factor model; sinusoidal regression; Ornstein-Uhlenbeck estimation; electricity price duration prediction; Nord Pool; Sweden electricity market; future energy systems; phasing out nuclear power; energy policy.;

  Abstract : Introducing more intermittent renewable energy sources in the energy system makes the role of balancing power more important. Furthermore, an increased infeed from intermittent renewable energy sources also has the effect of creating lower and more volatile electricity prices. READ MORE

 5. 5. Seasonal variations in plasmin activity in Swedish silo and UHT milk

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Eva Edlund Tjernberg; [2016]
  Keywords : plasmin; plasminogen; UHT; bovine milk; seasonal variation;

  Abstract : Plasmin (PL) is a native proteinase in milk, which incorporates a complex system of inhibitors and activators, whose activity is known to cause changes in ultra-high temperature (UHT) treated milk during storage. The objective of this study was to investigate if there were any seasonal variations in PL and plasminogen (PG) de-rived PL activity in Swedish silo and UHT milk, and if enzyme activity was affect-ed by storage temperature and storage time. READ MORE