Essays about: "thesis on water purification"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the words thesis on water purification.

 1. 1. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Keywords : naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Abstract : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. READ MORE

 2. 2. Life Cycle Assessment of a small scale, solar driven HVR water purification system

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Sharang Kolathur; [2022]
  Keywords : life cycle assessment; air gap membrane distillation; solar energy; levelized cost; grid operated system; livscykelanalys; luftgapmembrandestillation; solenergi; utjämnade kostnader; nätdrivet system;

  Abstract : Water purification systems have made access to drinking water easier by treating water sources which previously could not be used for drinking. Such systems however require energy and materials to build and operate which means they have environmental impacts. READ MORE

 3. 3. Assessing the suitability of using the by-product Petrit-E from steel production as agricultural fertilizer

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Author : Eva Galyas; [2022]
  Keywords : steel slag; fertilizer; soil; leaching test;

  Abstract : Due to the growing population, waste generation and food supply industries need to move towards a circular economy and take advantage of by-products. Metallurgical slag is a main by-product during steel production which contains several valuable minerals and can be used for several further applications, including water purification and agriculture. READ MORE

 4. 4. Vatten utan gränser : BGG-system på offentlig platsmark och kvartersmark – ur ett samverkansperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Therese Tiger; Thania Ottosson Lameri; [2022]
  Keywords : blågröngrå system; hållbar dagvattenhantering; multifunktionella system; samverkan;

  Abstract : Denna uppsats behandlar utmaningar som uppkommer med ökad nederbörd till följd av de pågående klimatförändringarna i kombination med ökad platsbrist i urban miljö. Utvecklingen av system som kan bemöta dessa utmaningar och förändra bilden av dagvatten från ett problem till ett naturligt inslag i stadsmiljön sker ständigt. READ MORE

 5. 5. Temperatursänkande åtgärder på hårdgjorda ytor med hjälp av GYF

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Ericsson; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; temperatur; parkering; hårdgjorda ytor; grönytefaktor;

  Abstract : Världen befinner sig i en situation där klimatkrisen är ett faktum. Koldioxidhalterna har stigit de senaste åren och de väntas fortsätta stiga även kommande år. Som en konsekvens av klimatkrisen bildas värmeöar över hårdgjorda ytor i staden. READ MORE