The Swedish Group Taxation Regime and EU Law

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: Denna uppsats behandlar den svenska gruppbeskattningslagstiftningen och dess kompatibilitet med EU-rätten, fram till hösten 2010. Allra först behandlas problematiken i de konflikterande principerna skattesuveränitet och unionsmedlemskap, därefter defineras eller förklaras ett antal nyckelkoncept och termer. De Fundamentala Friheterna som är centrala till denna uppsats undersöks sedan i innehåll, applikation och begränsningar. Uppsatsen kommer fram till att Friheterna får begränsas om detta sker på ett sätt som är icke-diskriminatoriskt, i allmännhetens intresse, åstadkommer sitt ändamål och är proportioneligt. Vidare ges exempel på accepterade och oaccepterade anledningar till begränsing. Internprissättning investigeras sedan; dess syfte, dess missbruk, dess betydelse och de potentiella problemområden. Vvad gäller EU-rättslig kompatibilitet visas problemområdena vara de svenska reglerna för definitionen av vad som anses relaterade bolag, korrigeringsregeln och även de svenska dokumentationsreglerna. Av dessa anses det osannolikt att de två första kan vara omkompatibla med referens till SGI och Lankhorst-Hohorst målen. Den tredje av dessa områden är mer kontroversiell och det finns god anledning att tro att den inte skulle klara av proportionalitetsdelen av Gerbhard testet. Sedan undersöks det svenska gruppbidragssystemet, med fokus på regelverkets CFC-lagstiftning. Därav undersöks Cadbury Schweppes och Marks & Spencer målen. De potentiella problemområden här anses vara rekvisitet för direkt ägarskap, behovet att utömma nationella rättsmedel och även kalyleringsreglerna. Alla dessa tre anses vara inkompatibla med EU-rätten. Vad gäller CFC-lagstiftningen är de potentiella problematiska områden definitionen av affärsrelaterade anledningar, objektiva faktorer fastställbara av tredje part, bevisbördan och övergångsreglerna. Definitionen enligt svensk rätt av vilka som får betungas med CFC-lagstiftningen är mindre snäv än den från rättsfallen och skulle följdaktligen potentiellt kunna utgöra ett område av inkompatibilitet. För det andra kan objektiva faktorer fastställbara av tredje part vara inkompatibla. Flytten av bevisbördan anses vara potentiellt inkompatibel och det anses även övergångsreglerna vara.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)