Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. Att vara ute i naturen och promenera, umgås med människor som uppskattas, ägna sig åt trädgårdsarbete eller annan fysisk aktivitet är några av de saker som kan få människan att finna återhämtning (Kaplan et al. 1998). Syftet med arbetet är att bidra med ökad förståelse för hur väl gestaltade parkmiljöer kan bidra till förbättrad mental hälsa och välmående både i staden och på landsbygden. Resta gård är en besöksgård utanför Uppsala som har utvecklats mycket under de senaste åren. Ökad aktivitet och fler antal besökare har lett till att behovet av en park inom gårdscentrum har tilltagit. Genom att skapa en restorativ miljö som tar hänsyn till den historiska strukturen är det möjligt att gestalta en park som är väl anpassad till platsen och som bidrar till mental återhämtning. Denna uppsats omfattar en litteraturstudie om miljöpsykologi, växtgestaltning och permakultur. Utöver det har även en platsanalys genomförts. Platsanalysen innefattar undersökningar kring Resta gårds historia, gåturer med boende, anställda och landskapsarkitekter samt en inventering och analys av platsen idag. Genom att ta avsats i principer inom miljöpsykologi kunde ett program för parkområdet tas fram. Principerna tillämpades för att säkerställa att alla aspekter uppfylldes för att kunna gestalta en restorativ miljö som erbjuder mental återhämtning. Hela processen har varit iterativ för att möjliggöra bästa resultat. Denna process har slutligen lett fram till ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde. Resultatet av processen är en park som har goda förutsättningar att erbjuda mental återhämtning enligt den forskning som finns inom miljöpsykologi (Kaplan et al. 1998; Ulrich 1984; Grahn 2005; Sorte 2005). I parken finns fem olika rum som alla har unika syften och erbjuder olika aktiviteter. I köksträdgården är det möjligt att se hur maten vi äter växter fram ur jorden, följa kretsloppet och få förståelse för var maten kommer från. På den sociala ytan kan människor mötas och utöva olika aktiviteter. Örtträdgården signalerar lugn och erbjuder ätbar växtlighet med olika strukturer och karaktärer, vilket gör att människan kan uppleva naturen med alla sinnen. I arboretumet finns plats för utmanande lek vilket är viktigt för att kunna förebygga höga stressnivåer i kroppen (Fleshner 2005). Det sista rummet har elden i fokus. Platsen erbjuder olika typer av sittplatser; sittplatser i centrum nära elden, helt avskilda sittplatser samt platser där emellan. Det urval av sittplatser har skapats med förhoppningen om att alla ska hitta en plats som passar just för dem och deras sinnesstämning. I uppsatsens diskussion lyfts bland annat problematiken kring hur platsen är beroende av skötsel för att de rätta karaktärerna ska kunna bibehållas. Om skötseln blir eftersatt kommer parken att upplevas annorlunda och inte ge önskad effekt på människan.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)