Essays about: "miljöpsykologi"

Showing result 1 - 5 of 112 essays containing the word miljöpsykologi.

 1. 1. Naturlika planteringar med upplevelsevärden : en studie om vegetationsstrukturens betydelse för stadens gröna rum

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nathalie Nessmar; [2022]
  Keywords : urban grönska; naturlik plantering; upplevelsevärden; vegetationsstruktur;

  Abstract : Naturlika planteringar utgör en stor del av den vardagsgrönska som människor möter i staden. Planteringarna anlades på 60- och 70-talet som ett komplement till stadens finparker, med ett löfte om upplevelserik grönska och låga skötselkostnader. READ MORE

 2. 2. Hälsofrämjande kvaliteters uttryck i relation till utevistelser på vintern : en studie av Väddö Hälsoträdgård i Norrtälje kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Nivala; Jennie Ryberg; [2022]
  Keywords : EBD evidensbaserad design ; hälsofrämjande design; hälsofrämjande miljökvaliteter; hälsoträdgård; miljöpsykologi; PSD Perceived Sensory Dimensions ; vinter;

  Abstract : Hälsoeffekterna av utevistelser har fått allt större betydelse i forskningen de senaste årtiondena, vilket lett till ett ökat intresse för att anlägga hälsoträdgårdar där både aktiva och passiva aktiviteter erbjuds i syfte att stötta personer i rehabiliteringsprocessen. Syftet med arbetet är att undersöka hur teoretiska utgångspunkter om hälsofrämjande gestaltning kommit till uttryck i en hälsoträdgård för att bidra till ökad kunskap om hälsofrämjande design och dess betydelse för utevistelser på vintern. READ MORE

 3. 3. Trädgårdsterapi inom slutna anstalter : trädgårdsterapins potential som behandlingsmetod

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Louise Vissberger; Poul Enger; [2022]
  Keywords : rehabilitering; stressrelaterad ohälsa; kontroll; stressreducering; terapiträdgård;

  Abstract : Stressrelaterad ohälsa påverkas av den sociala och fysiska miljö vi exponeras för och utgör ett utbrett problem inom slutna anstalter. Natur och trädgårdsmiljöer har stressreducerande egenskaper, av den anledningen anser vi det angeläget att utreda möjligheten för stressreducerande terapiträdgårdar inom slutna anstalter. READ MORE

 4. 4. Förtätning på bekostnad av mental återhämtning : en platsanalys av Södra Rosendals bostadsgårdar och dess återhämtande kvaliteter

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Lindqvist; Louise Emilson; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; stress; miljöpsykologi; upplevelsevärden; vegetation; hållbarhet; restorativa värden;

  Abstract : Under de senaste årtiondena har stress och stressrelaterade sjukdomar ökat markant världen över och är idag en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa. Inom landskapsplanering syns samband mellan det försämrade måendet och minskandet av gröna ytor när städer förtätas. READ MORE

 5. 5. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina K. Jernbäcker; [2021]
  Keywords : Evidensbaserad design; miljöpsykologi; restorativa miljöer; vårdmiljö; rehabiliteringsträdgård; forskning genom design; hälsofrämjande natur; trädgårdsterapi;

  Abstract : I slutet av förra århundradet gjordes stora framsteg inom miljöpsykologin där forskningen visade att kontakten med natur har en rehabiliterande och hälsofrämjande roll i vårdsammanhang. I början av det här århundradet har det uppstått ett nytt forskningsområde, evidensbaserad design, EBD. READ MORE