Essays about: "miljöpsykologi"

Showing result 1 - 5 of 85 essays containing the word miljöpsykologi.

 1. 1. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Taylor; [2019]
  Keywords : gestaltning; naturreservat; besökscentrum; landskapsarkitektur; trivalent design;

  Abstract : Nationalparker och naturreservat har funnits i mer än ett århundrande i Sverige, och i nära anslutning finns idag storslagna arkitektritade besökscentrum, så kallade naturum. Syftet med naturum är att locka besökaren ut i naturen och lära dem mer om människans påverkan på naturmiljön och ekologin på den specifika platsen. READ MORE

 2. 2. En pedagogisk och upplevelserik tematrädgård i Carl von Linnés anda : ett teoribaserat gestaltningsförslag till Linnéträdgården i Slottsträdgården, Malmö

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Sofie Selander; Nina Nordström; [2019]
  Keywords : pedagogik för barn; utomhuspedagogik; upplevelse; barns upplevelse; miljöer för barn; landskapsarkitektur; trädgårdsgestaltning; miljöpsykologi;

  Abstract : With the rise of densification and decreasing green spaces in urban cities, children that grow up in larger cities risk not being offered enough possibilites to spend time in nature och nature-like environments. As a consequent these children risk lacking a natural care and concern for their surroundings and the environment. READ MORE

 3. 3. Stressförebyggande stadsrum : hur kan naturelement reducera och förebygga människors stress i staden?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lucas Enmarc; David Gabriel; [2019]
  Keywords : fysiologiska effekter av naturen; psykologiska effekter av naturen; urbaniseringens effekter på hälsan; stressreducering med hjälp av naturen;

  Abstract : Antalet människor som drabbas av psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar. Denna trend har visat sig ha en korrelation med den kraftiga urbaniseringen och att allt mer natur och grönytor i städerna tas i anspråk till bebyggelse och infrastruktur. READ MORE

 4. 4. Besökscentrum vid Söderåsen från Åstorp : ett gestaltningsförslag till ny entré utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rasmus Efraimsson; [2018]
  Keywords : besökscentrum; Söderåsen; entré; gestaltning; naturområde; Åstorp; gestaltningsförslag; Naturvårdsverket; Söderåslänken;

  Abstract : Bakgrunden till att göra ett gestaltningsförslag för en ny entré till Söderåsen utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till Nationalparker grundar sig på Elisabeth Möllerströms (2013) masterarbete Söderåslänken. Hon har med Åstorps centrum som utgångspunkt planerat för en länk till Söderåsen, vilken hon kallar Söderåslänken. READ MORE

 5. 5. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Keywords : dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Abstract : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. READ MORE