En studie av miljöcertifieringssystem och fastighetsvärderingssystem : ökar en miljöcertifiering en fastighets värde?

University essay from SLU/Department of People and Society

Abstract: Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av världens miljöbelastning och energiförbrukning. Både från befintliga byggnader och från det nybyggda. Det finns mycket att göra för att de befintliga byggnaderna ska bli bättre för miljön men också mycket som man måste och kan göra nar man bygger nytt. Genom de olika miljöcertifieringar som idag finns menar de som är positiva till dessa att standarden höjts och man har även pressats till innovationer som skapar en bättre byggnad med mindre miljöpåverkan. BREEAM, LEED och Miljöbyggnad är designade för att få oss medvetna om miljöpåverkan och for att berömma och bedöma våra fastigheter ur miljösynpunkt. Skeptiker säger, likt jag själv i början, att företag endast väljer att miljöcertifiera sina fastigheter för att marknadsföra sig som ett ”gröna företag” då miljömedvetenhet ligger i tiden. Studierna av de tre mest erkända certifieringssystemen BREEAM, LEED och Miljöbyggnad har visat mig att att en miljöcertifiering inte är något man gör i en handvändning utan det krävs planering, strategi, ekonomiska medel, intresse och kunskap. Jag upplever det efter detta arbete som att en miljöcertifiering är för komplex och komplicerad for att endast göras i marknadsföringssyfte. Det är en stor investering och det är svårt att redogöra for hur mycket man i slutändan kan tjäna på detta genom att öka fastighetens värde. I studien jamförs två fastigheter genom en ekonomisk fastighetsvärdering, en BREEAM certifierad och den andra utan certifiering. Den BREEAM certifierade fastigheten använder ungefar 50% mindre energi per kvadratmeter och har utöver detta många ”extra gröna” detaljer för att få höga poäng i certifieringen men som visade sig inte ha någon direkt påverkan på en fastighetsvärderares värdering. Utfallet av studien, såväl teoretiskt som empiriskt pekar alla åt samma håll, man kan inte med ett säkert ja eller nej säga om en miljöcertifiering är värdepåverkade för en fastighet. Snarare påverkar en miljöcertifiering indirekt påverkar en fastighets värde. Alla undersökta miljöcertifieringssystem lägger stor vikt vid energianvändningen, således har man i alla certifierade fastigheter ett mer miljövänligt och energisnålt energisystem. Detta påverkar fastighetens driftskostnader vilket i sin tur påverkar en fastighetsvärdering.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)