Silverlight Process Designer in SharePoint WSS - Development of a Silverlight 2.0 Process Designer tool with integration in SharePoint WSS

University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

Author: Wincent Papousek; [2010-03-04]

Keywords: ;

Abstract: // SammanfattningSharePoint WSS är en informationsportal från Microsoft som hjälper anställda attkollaborera och kommunicera inom företaget. SharePoint låter människor dela dokument ochfiler genom att spara dem på en central hemsida. Detta underlättar kommunikation inomföretaget.Silverlight är en teknologi för att bygga Rika Internet Applikationer. Det använder sig av ettplugin i webläsaren som laddar ner Silverlight kod och exekverar den. Det är designat för atterbjuda användaren en rikare användarerfarenhet än den traditionella blandningen avHTML och skriptspråk.Process Design verktyget sammanför dessa teknologier. Verktyget är helt utvecklat iSilverlight och använder out-of-the-box funktionalitet från SharePoint, samtidigt somverktyget ger en rikare användarkänsla till SharePoint som inte kan skapas med SharePointteknologi självt.Genom att följa ett par integrationssteg så kan Silverlight användas i SharePoint. Med hjälpav Web Service teknologi så kan de båda ramverken kommunicera och dra fördelar avvarandra.Fokus på rapporten är integreringen mellan Silverlight och SharePoint WSS. Rapportenevaluerar integrationsprocessen samt Silverlight som teknologi. Integrationen ochimplementationen kommer att beskrivas, detta för att underlätta utvecklingen av framtidaSilverlight applikationer inom SharePoint.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)