Regionalism from Outside - The EU Foreign Aid Policy and Regional Integration in SADC

University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Abstract: Uppsatsens analysområde är yttre drivkrafter bakom den regionala integrationen inom Southern African Development Community, SADC. Drivkrafterna som behandlas präglas av EU: s biståndspolitik och de krav som följer med biståndet. Med hjälp av systemteorin neorealism och den kritiska teorin konstruktivism undersöks faktorer som ligger bakom den politik EU för och de givarvillkor som ställs på mottagaren. Fokus ligger på teorierna och de olika perspektiv de ger EU: s biståndspolitik. Analysen ger vid handen att EU: s biståndspolitik kan förstås på skilda sätt utifrån olika perspektiv. De yttre drivkrafterna kan förstås som både egoistiska ur en ekonomisk och säkerhetsbetonad vinkel samt narcissistiska ur ett identitets- och organisation-branding-perspektiv. Både neorealismen och konstruktivismen erbjuder godtagbara förklaringsfaktorer. Dock anser uppsatsen att neorealismen ger fler svar på frågan om de yttre drivkrafterna, som är svårare att bryta ner, jämfört med konstruktivismen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)