En studie av drivkrafter och barriärer för att integrera hållbarhet i ett livsmedelsföretag : en fallstudie av ett svenskt slakteriföretag

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: Parisavtalet, Kyotoprotokollet och livsmedelsstrategin driver på för ett mer hållbart arbete inom företag. I studien kopplas hållbarhetsarbete mot livsmedelsföretag eftersom mat är något som alltid kommer att behövas, och det är då av vikt att den är hållbart producerad. Studien undersöker vilka drivkrafter och barriärer som finns för ett arbete med hållbarhet inom ett svenskt livsmedelsföretag, samt hur hållbarhet integreras i detta företag. Arbetet har studerat varför företag inom livsmedelsbranschen väljer att arbeta med hållbarhet samt hur detta arbeta kan integreras inom ett företag. Genom studien vill författarna skapa en bredare bild av varför företag väljer att arbeta med hållbarhet. För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ forskningsstrategi använts. Metoden som tillämpats för att samla in information är en fallstudie. En narrativ litteraturgenomgång har genomförts för att bilda oss en uppfattning om tidigare litteratur inom området. I litteraturgenomgången identifierades studier genomförda på den internationella livsmedelssektorn, liknande denna studie, men studier av den svenska sektorn saknades. Den insamlade empirin kopplas sedan samman med de teorier som studien presenterar i teorikapitlet. Studien grundar sig i teorier gällande sustainable supply chain management och barriärer och drivkrafter för att arbeta med detta. Sustainable supply chain management, triple bottom line, intressentmodellen och Demings cykel är centrala teorier som tillämpas i studien. Dessa teorier bygger upp studiens teoretiska syntes. Den teoretiska syntesen har sedan använts för att analysera den insamlade empirin. Utifrån studiens analys och diskussion dras studiens slutsatser. De slutsatser som dras är att fallföretaget integrerar hållbarhet i sin verksamhet genom företagets CR-program och olika branschinitiativ fallföretaget deltar i. Vidare identifieras ekonomiska faktorer som de viktigaste drivkrafterna och barriärerna. Ytterligare en slutsats som redovisas är att fallföretagets hållbarhetsarbete kan nyttjas för att höja företagets attraktionskraft för framtida medarbetare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)