Öppen dagvattenhantering : funktion och upplevelsevärden

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Ökade nederbördsmängder och föråldrade dagvattenledningar leder till att sättet på vilket man hanterar dagvatten måste förnyas. Öppna lösningar har introducerats men används ännu inte i så hög utsträckning. Det finns ett flertal metoder för öppen dagvattenhantering och de som tagits upp i detta arbete är dammar, våtmarker, rain gardens, gröna tak och fördröjningsmagasin. De har olika funktioner, såsom fördröjande, infiltrerande och renande effekter. Vid infiltration tas vattnet om hand lokalt och tillåts tränga ner i marken. Fördröjande effekter kan uppnås genom att vattnet till viss del hålls kvar, som hos de gröna taken, eller genom att större mängder vatten tillfälligt kan magasineras. Viktiga processer under olika reningsförlopp är sedimentering, växtupptag, nitrifikation och denitrifikation. Värden som öppen dagvattenhantering kan bidra med är grönska och naturlika områden, vilket människor visat sig ha högre preferens för än byggda miljöer. Det kan även anses positivt att få se naturliga processer såsom årstidsvariation i olika dagvattenlösningar. Förekomsten av vatten är även det ett inslag som tenderar att uppskattas. Lösningarna kan även bli tillhåll för olika djur som i sin tur som ger liv till platsen. En lämplig dagvattenlösning bör väljas och utformas utifrån platsens förutsättningar och problem. Genom att kombinera olika öppna lösningar med slutna system i viss utsträckning går det att skapa ett fungerande dagvattensystem över hela staden. Öppna dagvattenlösningar har mervärden och kan bidra till en intressantare och grönare stadsbild. Öppen dagvattenhantering är således inte bara en teknisk lösning utan även en bidragande faktor till en trivsammare livsmiljö i staden.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)