Skogsbruksplan som köpverktyg

University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

Abstract: Av Sveriges 330 000 privata markägare är det ca 15 000 som levererar virke till Holmen skog. Ungefär 25 % av volymen i Holmens totala virkeshandel kommer från privata skogsägare. Skogsbruksplanen är ett viktigt hjälpmedel för skogsägaren samtidigt som den är ett stöd för virkesköpare vid rådgivning och virkesanskaffning. Skogsbruksplanens utveckling fokuseras i dagsläget på digitala versioner och är ett område med en spännande framtid. Målet med examensarbetet är att finna synpunkter på och förslag för hur Holmens skogsbruksplan och interna system bör utvecklas. För att uppnå detta genomfördes kvalitativa intervjuer med tre grupper: virkesköpare, planansvariga och markägare. Studien visar på att det finns en tydlig utvecklings- och förbättringspotential för Holmens digitala skogsbruksplaner och interna system. En rad synpunkter och förslag på nya funktioner i digitala skogsbruksplaner och interna system erhölls från de kvalitativa intervjuerna. Synpunkter och förslag kopplas till artiklar och teorier för att klargöra hur förtroendet i relationen mellan markägare och virkesköpare kan skapas, utvecklas och bibehållas med skogsbruksplanen som verktyg. Skogsbruksplanen är ett bra köpverktyg som underlättar översikt och argumentation av föreslagna åtgärder. För att förbättra och utveckla skogsbruksplanens potential som resurs krävs marknadsföring, utbildning, gemensamma arbetssätt och en vidare utveckling av digitala funktioner.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)