Digitalisering av plan- och bygglovsprocessen : för en smart och hållbar stadsutveckling

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Enligt Sveriges regering ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Boverket, Lantmäteriet och Myndigheten för digital förvaltning är tre av de myndigheter som på uppdrag av regeringen ska driva digitaliseringsarbetet i rätt riktning. Uppsatsens syfte är att undersöka vilken verkan digitalisering har på plan- och bygglovsprocessen. Med svenska myndigheter och kommuner i fokus undersöks hur en digital omställning korrelerar med plan- och bygglovsprocessen utifrån teorier om smarta städer, hållbar stadsutveckling och ekonomisk tillväxt. Målet är att genom besvarade frågeställningar visa hur nuläget ser ut samt att undersöka hur digitaliseringen av plan- och bygglovsprocessen bör gå till för att den ska främja en hållbar stadsutveckling, ekonomisk tillväxt samt vara smart och ekonomiskt hållbar. För att bemöta uppsatsen syfte används kvalitativa metoder i form av litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer med sakkunniga inom ämnet. I uppsatsen visar sig flertalet utmaningar som hindrar arbetet för en smidig övergång till ett digitaliserat Sverige. Det handlar bland annat om brister i svensk lagstiftning, bristande kommunikationen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, avsaknandet av resurser samt bristande finansiering för den digitala omställningen. Samtidigt ska Sverige arbeta för en hållbar utveckling, något som måste innefattas i arbetet för digitaliseringen. Uppsatsen visar att digitaliseringen av plan- och bygglovsprocessen kan bidra till en hållbar stadsutveckling genom att information tillgängliggörs. På så vis möjliggörs mer effektiva beslut och bedömningar avseende hållbarhet. Digitaliseringens påverkan på ekonomisk tillväxt i kommunerna beror på hur kommunerna anpassar sig till omställningen. För att digitaliseringen av plan- och bygglovsprocessen ska vara smart krävs lagändringar, finansiering och kompetens. Slutligen krävs ett bättre förvaltningsövergripande samarbete som endast kan uppnås om regeringen, myndigheter och kommuner tar ett gemensamt krafttag och tar sitt ansvar i arbetet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)