Jämförelse av olika övervakningstekniker för monitorering av neuromuskulär blockad vid ögonkirurgi : applicerbarhet av elektromyograf TetraGraph (Senzime) på hund

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Central position av ögat är nödvändigt hos hundar som genomgår ögonoperation som innefattar cornea- och intraokulär kirurgi. Neuromuskulär blockad (NMB) har en relaxerande effekt på muskulatur och kan användas för centrering av ögat. Dessa läkemedel påverkar dock ventilationen negativt. Dock har det visats att det är relativt få veterinärer som använder sig av objektiva övervakningsmetoder vid användning av NMB. Det beror möjligtvis p.g.a. bristande kännedom om olika monitorers egenskaper. Acceleromyografi (AMG) mäter accelerationen av extremiteten och är den mest använda metoden för övervakning av NMB inom veterinärmedicinen idag. Inom humanmedicinen har introduktionen av en användarvänlig utrustning byggd på elektromyograf-teknik (EMG) TetraGraph (Senzime Uppsala), ökat objektiv övervakning av NMB. Metoden mäter aktionspotentialen vid en muskelkontraktion. Monitorerna (AMG och EMG) ger elektriska stimuli av en lokal nerv fyra gånger efter varandra vilket ger fyra muskelspasmer (T1-T4). Utrustningen mäter sedan train of four ratio (TOFr). TOFr är kvoten av T4/T1. Studier har pekat på att AMG överestimerar värdet på TOFr jämfört med EMG vid övervakning av NMB. Det gör det relevant att studera tillämpbarheten av EMG hos hund. Syftet med det här arbetet var att: 1) i litteraturen undersöka om en låg dos av något icke depolariserande NMB kombinerat med continuous rate infusion (CRI) har visats åstadkomma central position av ögat under minimal andningspåverkan; 2) jämföra känsligheten byggd på EMG-teknik med befintlig AMG-monitorering avseende när en hund kan väckas ur inhalationsnarkos med NMB; 3) prova om det är möjligt att lätt applicera sonden av TetraGraph (Senzime) på hund. En central position av ögat kunde i vårt arbete ses trots TOFr>0,9. TOFr>0,9 är bestämt som ett gränsvärde för när en patient anses kunna väckas från narkos med NMB. Enligt tidigare beskriven litteratur kan en dos på 0,05 mg kg-1 rokuronium användas inför oftalmologiska ingrepp med en duration runt 20 minuter. Den beskrivna doseringen orsakar ingen andningsdepression men ger en central position av ögat vilket är viktigt att beakta vid val av anestesiprotokoll. Val av anestesiläkemedel och den individuella variationen är faktorer som har en stor påverkan på durationen av NMB. För att jämföra känsligheten mellan AMG Stimpod NMS 410 och TetraGraph ingick sex friska beaglar i studiens andra del. Hundarna sövdes enligt ett fastställt narkosprotokoll och monitoreringen undersöktes under påverkan av en intravenös bolus rokuronium (0,4 mg kg-1 ) följt av CRI (0,2 mg kg-1 h -1 ). Vi kunde i vår studie se att AMG visade på en signifikant snabbare återhämtning av muskelspasm 2-4 (T2-T4) jämfört med EMG. Dock kunde ingen signifikant skillnad åskådliggöras för tiden till TOFr>0,9 mellan metoderna, vilket tidigare studier på hund och människa har visat. För att undersöka tillämpbarheten av TetraGraph på olika individer mättes längden av tibia på hundar av flera raser. TetraGraph är framtagen för människor där längden på sonden går att justera. Den minimala begränsningen av TetraGraph sond uppmättes till 7 cm och dess maximala begränsning var 19 cm. Enligt vår studie borde TetraGraph ha en stor tillämpbarhet på många olika raser. Vid mätning av tibia på hundar som inkom till Universitetsdjursjukhuset hade 9,9 % av de utvalda hundarna en för lång tibia och 7,0 % hade en för kort tibia. Resterande 83,1 % hade den tibia-längd som sonden passar för. Därmed är sonden teoretiskt inte applicerbar på precis alla hundar. TetraGraph är definitivt tillämpbar på hundar av jämförbar storlek som beaglar. Hos beaglar var det lätt att utifrån anatomiska riktlinjer applicera sonden. Eftersom användningen av TetraGraph inte överskattar värdet på TOFr i lika hög utsträckning som AMG kommer användningen av EMG troligtvis att öka vid övervakning av NMB inom veterinärmedicinen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)