Genotyp – miljösamspel inom konventionell och ekologisk slaktsgrisproduktion

University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

Abstract: I Sverige föds grisar upp i antingen konventionell eller ekologisk produktion, vilken utgör en procent av den totala produktionen. De raser som används inom de båda systemen är des-amma, dock skiljer sig utformningen av inhysning, utfodringsstrategi och omgivningstempe-ratur mellan systemen, vilket ställer olika krav på djuren. Hälsoproblemen i de olika systemen skiljer sig även åt. Där genotyp-miljösamspel förekommer och är starkt, rangordnas djuren olika med avseende på avelsvärde beroende på om de befinner sig i en konventionell eller ekologisk miljö. Där samspelet inte förekommer eller är svagt, rangeras djuren lika i bägge miljöerna. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva genotyp-miljösamspel för grisars produkt-ionsegenskaper mellan konventionell och ekologisk produktionsmiljö och om det behöver ut-formas ett enskilt avelsprogram för ekologisk grisproduktion. De studier som gjorts på genotyp-miljösamspel är inte samstämmiga. Vissa studier visar på ett svagt genotyp-miljösamspel medan andra visar på starkare samspel. Antalet utförda studier är få, det krävs fler för att kunna dra en entydig slutsats kring behovet av ett speciellt avelsarbete för ekologisk produktion. Om nu det konventionella avelsprogrammet skulle anpassas för ekologisk grisproduktion skulle man kunna selektera avelsdjur med bra benhälsa, då det är de vanligast förekommande hälsoproblem i den produktionsmiljön.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)