Planera för gröna stråk! : hur kan gröna stråk bidra till en aktiv och hållbar stad ?

University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: I takt med en ökad urbanisering och förtätning av de svenska städerna blir det allt viktigare att argumentera för stadens gröna element. Samhället behöver formas så att en hållbar utveckling blir möjlig och samtidigt främja för fysiskt aktivitet i vardagen. Gröna stråk berör både urban grönstruktur och aktiv transport, vilket gör att de har potential att bidra till en ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samtidigt som fysisk aktivitet främjas. Syftet med detta examensarbete är att belysa vikten av gröna stråk och visa hur de kan bidra till en aktiv och hållbar stad. Målet är att från en litteraturstudie ta fram kriterier för att analysera gröna stråk och utföra fallstudie på tre referensplatser. Utifrån de lärdomar som litteraturstudien och analyserna av referensplatserna ger så ska ett förslag för gröna stråk i Höganäs kommun tas fram. Arbetet bygger på en litteraturstudie som behandlar vad gröna stråk kan tillföra till en stad. Vidare analyseras och inventeras tre stycken skilda stråk i Lund och Malmö som referensobjekt. Utvecklingsförslaget som examensarbetet avslutas med baseras på de verktyg och teorier som litteraturstudien och referensobjekten har resulterat i och appliceras på Höganäs kommun. Förslaget är konceptuellt och berör i övergripande skala hela kommunen och i mer detaljerad skala Höganäs stad och ska vara en inspiration till hur de kan utveckla en grönare sammankopplad kommun och stad mot en hållbar utveckling. Detta arbete har skapat en djupare förståelse kring samhällsplanering och visar på hur gröna stråk både berör en stads grönstruktur och dess flöde av människor. En målmedveten samhällsplanering möjliggör att en hållbar och aktiv stad kan främjas. As urbanization increases and Swedish cities densify, it’s becoming increasingly important to argue for the cities green elements. Society needs to be designed so that a sustainable development becomes possible and also stimulate physical activity in everyday life. Green pathways affect both urban green structure and active transport, which means that green pathways have the potential to contribute to economic, ecological and social sustainability while at the same time stimulating physical activity. The purpose of this master thesis is to emphasize the importance of green pathways and to highlight how they can contribute to an active and sustainable city. The goal is to create a proposal for how Höganäs municipality can develop green pathways. The thesis is based on a literature study concerning what effects green pathways have on cities. Furthermore, three separate pathways have been analysed, inventoried and used as references. The thesis ends with a proposal for Höganäs municipality that is based upon the theories and knowledge derived from the literature study and from analyzing a set of chosen pathways. The proposal concerns both the municipality as a whole, as well as a more detailed plan for Höganäs city. It’s meant to serve as inspiration regarding how they can develop a greener and more sustainable municipality. This thesis has contributed to a deeper understanding of urban planning and it shows how green pathways affect a city’s green structure and it’s flow of people. An oriented urban planning enables and promotes a sustainable and active city.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)