Essays about: "Arnstein’s ladder"

Found 5 essays containing the words Arnstein’s ladder.

 1. 1. www.rätten-till-staden.nu : digitalt medborgardeltagande i stadsutvecklingen

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Aurell; [2023]
  Keywords : e-deltagande; medborgardeltagande; hållbar stadsutveckling; informations- och kommunikationsteknologier IKT ; planering; demokrati;

  Abstract : Uppsatsen syfte är att studera huruvida digitalt deltagande kan underlätta för planerare att stärka medborgardeltagandet i stadsutvecklingsprocesser, samt underlätta för själva medborgarna att delta. Digitalt deltagande ses som ett sätt att ta bort de traditionella hinder som finns för det fysiska deltagandet, i det att det är tids- och platsspecifikt. READ MORE

 2. 2. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jakob Andersson; [2019]
  Keywords : koordinationsbana; samverkansprocess; medborgardialog; barn; delaktighet;

  Abstract : I en tid av ökat stillasittande får barns utemiljöer allt större betydelse för deras fysiska och psykiska utveckling. Hur barns utemiljöer utformas ligger i relation med hur de används. Om användarna själva får vara med och påverka gestaltningen ökar chansen att platsen lever upp till användarnas behov. READ MORE

 3. 3. Stadsplanering utifrån medborgarnas röster

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maja Olofsson; [2017]
  Keywords : medborgarmedverkan; medborgarinitiativ; medborgardialog; delaktighet; park fiction; Rosens röda matta; ungdomsgård Vesterbro; kolonilott Sankt Knut;

  Abstract : Det är planerare och politiker som påverkar hur det offentliga rummet ska gestaltas. Samtidigt verkar stadens invånare ha ett intresse av att påverka sin närmiljö genom egna initiativ. Platser som står oanvända fylls av guerilla-odlingar, skateramper, tillfälliga boplatser, urban knitting och graffiti. READ MORE

 4. 4. The Challenges of partnership in the light of citizens' participation - Linked to urban development at neighborhood scale, with the case BID Sofielund

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Elin Lilja; [2017]
  Keywords : partnership; BID; citizen participation; community involvement; interface; power- relations; civic influence; empowerment; collaborative governance; urban development;

  Abstract : How people in a city should be governed has been discussed since ancient philosophy. The complexity of today's society can no longer be govern without the co-operations of actors. In recent years the shift from government to governance has created new governance spaces. READ MORE

 5. 5. The Green Wave : How communication, advocacy andparticipation measures are included indocuments important for increase bicycling inStockholm City and Nacka Municipality

  University essay from Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Author : Olga Ekblom; [2017]
  Keywords : Transportation; bicycling; communication; advocacy; participation;

  Abstract : The world is becoming increasingly urban. This puts pressure on a number of functions within cities, not the least the transportation system. Motorized traffic is responsible for a number of negative environmental effects, such as carbon dioxide emissions and particle pollution. To halt this development an increased share of bicyclists is needed. READ MORE