Essays about: "delaktighet"

Showing result 1 - 5 of 136 essays containing the word delaktighet.

 1. 1. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sebastian Hahn; [2021]
  Keywords : landskap; nationalpark; ELC; multifunktionalitet; hållbarhet; delaktighet; landskapsförändring; naturskydd; orördhet; vildmark; landscape; national park; wilderness; multifunctional landscape; ELC; sustainability; nature-based tourism; land-use; landscape change; conservation;

  Abstract : I skuggan av Sveriges ratificering av europeiska landskapskonventionen (ELC) undersöks hur nationalparken, som har sina rötter i nationalromantiken, har uppdaterats till en modern tid med nya förutsättningar och krav på landskapet. Den en gång elitistiska skyddsformen har tvingats anpassa sig till en ny värdegrund när det kommer till landskap, hållbarhet, multifunktionalitet och delaktighet. READ MORE

 2. 2. Barns och ungas perspektiv och delaktighet inom parkförvaltning : en fallstudie av svenska kommunala parkförvaltningsenheter

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Nina Evelina Törn; [2021]
  Keywords : barn; ungdomar; deltagande; barns perspektiv; barnperspektiv; parkförvaltning; grönområdesförvaltning; kommunal verksamhet; children; youth; participation; children s perspectives; child-centered perspective; park management; green space management; municipal activities;

  Abstract : Kommuner har ett viktigt uppdrag i att inkludera barns och ungas perspektiv och delaktighet i samhällsutvecklingen. I och med att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 har barns och ungas rätt att höras och vara delaktiga vid beslut som rör dem stärkts. READ MORE

 3. 3. Hur sår community gardens fröet för gemenskap? : en undersökning av community gardens sociala kapital i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Ekvall; [2021]
  Keywords : community garden; socialt kapital; gemenskap; nätverk; tillit; kollektiv odling; intervju;

  Abstract : Följande arbete undersöker hur socialt kapital kan skapas i community gardens. Det finns ett behov av en bredare förståelse hos stadsplanerare kring vikten av community gardens, detta för att kunna skapa mer gemenskap i samhället. Idag utgör ensamhet och isolering ett globalt problem som visat negativ inverkan på människors hälsa. READ MORE

 4. 4. Platser planerade för det oplanerade : om att ta det offentliga rummet i anspråk

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Tiderman Häll; Veronica Lennefors; [2021]
  Keywords : delaktighet; placemaking; platstillhörighet; temporära strukturer; stadsplanering; medborgardialog; offentliga rum; placemaking; place attachment; temporary structures; urban planning; citizen dialogue; participation; public space;

  Abstract : Stadsutvecklingen har genomgått flera transformationer under historien. Vår samtida stadsplanering präglas av effektivitet och högt tempo. Detta görs ofta på bekostnad av människans behov av platsskapande, som blir åsidosatta. READ MORE

 5. 5. Is the University Key to Digital Development? : A study of the role of KTH in the digital development of the Swedish news media industry between 1990 to 2005

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Beatrice Walerud; [2021]
  Keywords : News media; Newspapers; Digitalization; KTH Royal Institute of Technology; The entrepreneurial university; The Triple Helix model;

  Abstract : The digital development of the 1990s and early 2000s had a major effect on the Swedish media industry, including newspapers. Still, it is not clear what role academia had during this process. Therefore, the purpose of this thesis is to examine the role of the university in the digital development of the Swedish news media industry. READ MORE