Essays about: "Children’s Literature"

Showing result 1 - 5 of 82 essays containing the words Children’s Literature.

 1. 1. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Wahlström; [2021]
  Keywords : vegetation; skolgård; lekplats; utemiljö; barn; lek; aktivitet;

  Abstract : När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att vistas nära naturen. READ MORE

 2. 2. Connecting to nature in pre-school : a study of place experiences in a low-social economic area related to children´s development

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Amanda Guimarães Gabriel; [2021]
  Keywords : childhood place relations; sense of place in childhood; sense of place in childhood; children s development; outdoor place relations; nature and children s development; learning; low-social economic environments; vulnerable environments; narrative map;

  Abstract : Outdoor environments and nature could positively support pre-school children living in lowsocial economic urban environments. By valuing the role of lived experiences, this research explores how outdoor places and nature could support and counteract the widespread inequities that affect these children. READ MORE

 3. 3. Childifying : a child-centered socio-spatial integration approach

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Eyrún Pétursdóttir; [2021]
  Keywords : Childifying; socio-spatial fragmentation; child-centered spatial approach; partisipation; urban open space transformation; community; traveling transect; mobility; connection;

  Abstract : In the last decades, socio-spatial fragmentation has become a growing problem in the urban environment. This thesis aims to offer knowledge on how a child-centered spatial approach, termed Childifying, can help overcome socio-spatial fragmentation. READ MORE

 4. 4. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tina Johansson; [2020]
  Keywords : växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Abstract : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. READ MORE

 5. 5. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE