Essays about: "Per Wilhelmsson"

Found 5 essays containing the words Per Wilhelmsson.

 1. 1. Hierarchical Clustering of Time Series using Gaussian Mixture Models and Variational Autoencoders

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Per Wilhelmsson; [2019]
  Keywords : Clustering; Deep Learning; Machine Learning; Time Series; Variational Autoencoders; Gaussian Mixture Models; Mathematics and Statistics;

  Abstract : This thesis proposes a hierarchical clustering algorithm for time series, comprised of a variational autoencoder to compress the series and a Gaussian mixture model to merge them into an appropriate cluster hierarchy. This approach is motivated by the autoencoders good results in dimensionality reduction tasks and by the likelihood framework given by the Gaussian mixture model. READ MORE

 2. 2. Kompost för biointensiv odling : en studie av tillgången på material för ett kompostkrävande odlingssystem

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ebba Wilhelmsson; [2019]
  Keywords : jordhälsa; bördighet; mullhalt; soil health; market gardening; grönkompost; vermiculture; svampkompost;

  Abstract : I det här arbetet undersöks hur mullhalten kan bibehållas eller höjas vid biointensiv odling (BO) i Sverige. BO är en odlingsmetod som går ut på att maximera avkastningen per ytenhet genom att bibehålla en hög mullhalt. READ MORE

 3. 3. En analys av älgbetesanpassad skogsskötsel med hjälp av planeringsprogrammet Heureka

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Karl Forsman; Pär Wilhelmsson; [2014]
  Keywords : Heureka; älgbete; betesanpassning; skogsskötsel; planering; beslutsstödsystem;

  Abstract : Älgstammen orsakar genom bete skador på skog som får negativa effekter för skogsbruket. Skötseln av skogen kan anpassas för att minska omfattningen av dessa skador. Den här studien undersökte två scenarier av skogsskötsel. READ MORE

 4. 4. Lead time analysis and reduction at Alfa Laval DC Lund

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Erik Dahlberg; Nils Wilhelmsson; [2013]
  Keywords : Lead time; ERP Enterprise Resource Planning system; Lean; Technology and Engineering;

  Abstract : Alfa Laval DC Lund is both a spare part manufacturer and distributer. The spare parts that Alfa Laval DC Lund supplies are used for the heat transfer business unit of Alfa Laval. READ MORE

 5. 5. Automatic exposure control in network video cameras

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Author : Hans Hydén; Per Wilhelmsson; [2011]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : The overall objective of this study is to describe, analyse and suggest improvements on existing automatic exposure control systems in selected network video cameras. Since an image sensor has a limited dynamic range compared to a real scene, it is necessary to automatically control the exposure level and thus adapt to the amount of light in the scene. READ MORE