Essays about: "mullhalt"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word mullhalt.

 1. 1. Kompost för biointensiv odling : en studie av tillgången på material för ett kompostkrävande odlingssystem

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ebba Wilhelmsson; [2019]
  Keywords : jordhälsa; bördighet; mullhalt; soil health; market gardening; grönkompost; vermiculture; svampkompost;

  Abstract : I det här arbetet undersöks hur mullhalten kan bibehållas eller höjas vid biointensiv odling (BO) i Sverige. BO är en odlingsmetod som går ut på att maximera avkastningen per ytenhet genom att bibehålla en hög mullhalt. READ MORE

 2. 2. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl-Johan Fabo; [2018]
  Keywords : mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Abstract : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. READ MORE

 3. 3. Hur bra är dagens rekommendationer för markkartering? : förändringar av fosforhalter i svensk åkermark över tid

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Fabian Ringdahl; [2018]
  Keywords : fosfor; P-AL; markkartering; gödsling; bördighet; fosforgödsel;

  Abstract : For a long time in Sweden, there has been a general practice to perform soil mapping as a basis for manure and lime distribution. The recommendations currently available for how often soil mapping should be performed consist of basic mapping for clay content, organic carbon content, P-AL, K-AL and pH. READ MORE

 4. 4. The influence of soil management on soil health : an on-farm study

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Hanna Williams; [2018]
  Keywords : crop diversity; soil health assessment; indicator; soil quality; ecosystem services;

  Abstract : The capacity of a soil to provide ecosystem services without negative impacts on the environment is defined as soil health. Healthy soils are a fundamental resource for agricultural production and our ability to feed a growing global population. We must therefore increase our understanding of how soil health is affected by soil management. READ MORE

 5. 5. Framgångsfaktorer och förbättringsåtgärder inom växtodling : en enkätstudie i Södermanland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Gustav Cedervall; [2018]
  Keywords : framgångsfaktorer; förbättringsåtgärder; växtodling; Södermanland; organisk; gödsel; täckdikning; strukturkalkning;

  Abstract : I det här arbetet har det gjorts en övergripande undersökning om vilka framgångsfaktorer och förbättringsåtgärder, som har störst betydelse för lantbrukare i Södermanland. Studien grundar sig på fyra frågeställningar som berör olika åtgärder inom växtodling och ifrågasätter deras betydelse i växtodlingsproduktion. READ MORE