Essays about: "Utlänningslagen"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word Utlänningslagen.

 1. 1. Locked in Limbo: Administrative Detention of Asylum Seekers in Sweden and the Diverging Perspectives of the Strasbourg Court and the Human Rights Committee

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Aylin Bahmanyar; [2019]
  Keywords : Administrative Detention; Asylum seekers; Deportation; Human Rights; European Convention on Human Rights; International Covenant on Civil and Political Rights Mänskliga rättigheter; Verkställighetsförvar; Förvarstagande av Asylsökande; EKMR; Utlänningslagen; Människorättskommittén; Law and Political Science;

  Abstract : Due to the large influx of persons seeking refuge within European states in recent years, measures which control the entry, residence and expulsion of aliens have increased both in use and intensity. An example of such a measure is the detention of asylum seekers for administrative reasons. READ MORE

 2. 2. Crimmigration in Sweden? A study of internal control of foreigners

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Martina Båtelson; [2015]
  Keywords : Kanstroom; Stumpf; Internal control of foreigners; Crimmigration; Ad-hoc instrumentalism; tailored enforcement; Sklansky; migration control; internal control of aliens; sec. 9 ch. 9 of the Aliens Act; police work; procedural safeguards; administrative law; intertwinement of migration law and criminal law; Sweden; Swedish legislation; criminalization of immigration violations; Inre utlänningskontroll; REVA; 9 paragrafen snalla lagg till paragraftecknet 9 kap. Utlänningslagen; migrationskontroll; straffrätt och migrationsrätt; polisarbete; SIS Schengen Information System ; förvaltningsrätt; straffbestämmelser i Utlänningslagen; Law and Political Science;

  Abstract : År 2006 myntade Professor Juliet Stumpf vid Lewis and Clark Law School i Oregon i USA begreppet ”crimmigration”. När hon gjorde det, döpte hon också en juridisk utveckling som startade i mitten av 1980-talet i USA. READ MORE

 3. 3. Protection from Internal Armed Conflict in European and Swedish Asylum Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Petter Bengtsson; [2014]
  Keywords : EU law; public international law; Law and Political Science;

  Abstract : Skydd på grund av en inre väpnad konflikt är en del av det gemensamma europeiska asylsystem som varit under utveckling sedan 1980-talet. De EU-rättsliga bestämmelser som idag reglerar sådant skydd återfinns i Skyddsgrundsdirektivets artiklar rörande alternativt skyddsbehövande. READ MORE

 4. 4. Female Genital Mutilation and Refugee Status in Swedish Asylum Cases - A Critique from a Gender Perspective

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Sofia Svantesson; [2013]
  Keywords : Public international law; migration law; asylum law; gender-related persecution; female genital mutilation; refugee status; Sweden; Law and Political Science;

  Abstract : There has been an increased awareness during the past decades of how structural gender inequalities have negatively affected women’s ability to claim refugee status as defined in the 1951 UN Convention relating to the Status of Refugees. In Sweden, this discussion led to an amendment of the Immigration Act in 2005, where gender-related persecution was added as a ground for refugee status. READ MORE

 5. 5. The Child-perspective in the Swedish asylum-process

  University essay from Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Author : Nina Plato; [2006]
  Keywords : Asylprocess; Barnperspektiv; Asylum; Childperspective; Utlänningslagen; Asylsökande; Flyktingpolitik; Migration;

  Abstract : Jag har i den här uppsatsen velat se på begreppet barn-perspektiv och hur det kommer till uttryck i den svenska asylprocessen framför allt i den svenska utlänningslagen och tillämpningen av den i migrationsverkets arbete med att handlägga och besluta i asylärenden.Genom att göra en historisk tillbakablick har jag tittat på när och varför barnperspektivet uttrycks och hur det utvecklas. READ MORE