Essays about: "composition principles"

Showing result 1 - 5 of 33 essays containing the words composition principles.

 1. 1. LjudMAP: A Visualization Tool for Exploring Audio Collections with Real-Time Concatenative Synthesis Capabilities

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Victor Hansjons Vegeborn; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis presents the software tool “LjudMAP," which fuses techniques of music informatics and unsupervised machine learning methods to assist in the exploration of audio collections. LjudMAP builds on concepts of the software tool, "Temporally Disassembled Audio," which was developed to enable fast browsing of recorded speech material. READ MORE

 2. 2. Buskar : användning i offentliga planteringar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pernilla Fridberg; [2020]
  Keywords : buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

  Abstract : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. READ MORE

 3. 3. Towards a circular business model in the plastic packaging sector : a case study of Trioplast Industries AB

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Tahsin Ferdous Khan; [2020]
  Keywords : circular economy; closing the loop; innovation; recycled materials; sustainability;

  Abstract : Plastic packaging, a commonly used material across several industries and consumers. It is characterized for being affordable, versatile, durable and its high strength to weight ratio makes it a perfect fit for packaging material. However, this useful material also causes negative impacts on the environment, society and economy. READ MORE

 4. 4. Friluftsplanering i odlingslandskapet : med fokus på besökares upplevelse och djurhållarens perspektiv i Gräsö gårds naturreservat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ingemar Södergren; [2020]
  Keywords : friluftsliv; betesmark; konflikt; naturreservat; jordbrukslandskap;

  Abstract : Många av Sveriges naturreservat ligger i jordbrukslandskapet, med natur-, kultur- och upplevelsevärden som är beroende av en aktiv skötsel. Att det finns bra förutsättningar för lantbrukare att driva sin verksamhet i dessa reservat är avgörande för att kunna bevara dess värden. READ MORE

 5. 5. Urban grönstruktur : och dess funktioner för ekologiskt hållbara städer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Sundqvist; [2019]
  Keywords : Urban grönstruktur; ekologisk konnektivitet; urban odling; ekosystemtjänster; hållbar stadsplanering;

  Abstract : Grönstrukturen i städer har genom sin multifunktionella karaktär stor betydelse för en hållbar urban utveckling. Forskning visar att hållbara städer kräver en samsyn mellan estetik, platsens funktion och den övergripande grönstrukturplaneringen kopplat till optimering och skapande av ekosystemtjänster. READ MORE