Essays about: "dagvatten"

Showing result 1 - 5 of 84 essays containing the word dagvatten.

 1. 1. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Olsson; [2018]
  Keywords : Green infrastructure; Ecological design; Landscape architecture; Sustainable urban green infrastructure;

  Abstract : One of the greatest challenges of today’s urban development is the formation of sustainable environments. Over the past several decades, there has been a shift in the global population from a more rural allocation to an urban one, resulting in the densification of cities and subsequent fragmentation of green areas. READ MORE

 2. 2. Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Skoglund; [2018]
  Keywords : regnbädd; hållbar dagvattenhantering; växtval; rumslig struktur; dagvatten;

  Abstract : I tider med en ökad urbanisering i kombination med ökad nederbörd till följd av klimatförändringar behövs alternativa lösningar för dagvattenhantering i våra städer. En av dessa alternativa lösningar är regnbäddar, vilket är ett relativt nytt koncept i Sverige. READ MORE

 3. 3. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tove Renström; [2018]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; klimatförändringar; offentliga stadsrum; Torbjörns torg; tri-valent design;

  Abstract : Allt fler människor i världen bor i städer. Detta ställer ökade krav på städernas utformning, inte minst de offentliga stadsrummen såsom gator och torg. I städer är en stor andel av markytan hårdgjord vilket innebär att dagvatten inte kan infiltrera på naturlig väg. READ MORE

 4. 4. Filter Materials for Sorption of Cu and Zn in Stormwater Treatment: A Batch Equilibrium and Kinetic study

  University essay from Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Author : Per-Albin Norman; [2018]
  Keywords : Stormwater; Treatment; Metals; Sorbents; Batch equilibrium test; Isotherms; Kinetic test; Catch basin inserts;

  Abstract : Urban stormwater is today recognized as a significant source of pollution that has contributed to the deterioration of water quality in lakes and streams. Of the pollutants, metals are commonly occurring in stormwater and can cause major damage when released into the receiving waters. READ MORE

 5. 5. En förändrad dagvattenhantering i Göteborg : genom sänkt bashastighet för att möta klimatförändringarna

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jacob Norström; [2018]
  Keywords : klimatförändring; Göteborg; gatumiljö; dagvattenhantering; trafik; skyfall;

  Abstract : Våra städer står inför stora utmaningar. Klimatförändringarna kommer att leda till en ökad frekvens och magnitud av skyfall som drabbar våra städer. I takt med att städerna växer skapas fler hårdgjorda ytor vilket ökar mängden dagvatten som följd av minskad perkolation. READ MORE