Essays about: "dagvatten"

Showing result 1 - 5 of 150 essays containing the word dagvatten.

 1. 1. Modelling the risk of rainfall events leading to momentary pollution levels exceeding maximum allowed concentrations - A Swedish case study of urban runoff in the Fyris river

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Tove Gannholm Johansson; [2022]
  Keywords : urban runoff; flow; rain event; pollution concentration; EQS; MAC-EQS; dagvatten; flöde; regntillfälle; föroreningskoncentration; MKN; MAC-MKN;

  Abstract : The purpose of this study was (1) to study the proportion (X) of the flow in a watercourse that consists of urban runoff during a rain event and (2) to evaluate the risk that a few chosen pollutants, transported by urban runoff, exceed the maximum allowed concentration in the watercourse according to the environmental quality standards (MAC-EQS). The Fyris river in Uppsala, Sweden, was selected as a case study. READ MORE

 2. 2. Regenerativa designprinciper applicerade på bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Michelle Bäckström; [2022]
  Keywords : regenerativ design; stadsbyggnad; landskapsarkitektur; ekosystemtjänster; hållbarhetsanpassningar; tropism;

  Abstract : I denna uppsats analyseras bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala utifrån regenerativa designprinciper, baserade på teorier om regenerativ design samt exempel på tidigare projekt där regenerativ design tillämpats. För att en övergång mot ett verkligt hållbart stadsbyggande ska kunna ske kan det vara betydande att inte enbart fokusera på att minska skadan på miljön, utan istället skapa urbana projekt som ger positiva effekter på miljön och främjar en samevolution mellan mänskliga och ekologiska system. READ MORE

 3. 3. Efficiency of sustainable urban drainage systems during flash floods

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Snærós Axelsdóttir; [2022]
  Keywords : Bioretention Cell; Rain Garden; Infiltration Trench; Green Roof; Permeable Pavement; Stormwater runoff; Storm Water Management Model;

  Abstract : As the world’s population is migrating more into urban areas, landcover changes follow. Natural pervious areas are being converted to impervious areas, which when subjected to rain generates more stormwater runoff. READ MORE

 4. 4. Hållbar dagvattenhantering i mittrefug : en studie av Västra Ringvägen i Västerås

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Elgelind; Sandra Villner; [2022]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; mittrefug; gata; infiltrationsanläggning; gräsbeklätt dike; makadamdike;

  Abstract : Dagvattenhanteringen får allt större fokus i stadsplaneringen till följd av klimatförändringar och urbanisering. Städers kraftiga expansion med fler hårdgjorda ytor medför att den naturliga vattencykeln påverkas och större dagvattenmängder rinner av på ytan istället för att infiltrera. READ MORE

 5. 5. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Edmark; Elisabet Wallberg; [2022]
  Keywords : kulturella ekosystemtjänster; dagvattenhantering; upplevelsevärden; multifunktionella dagvattenlösningar; rekreation; växtbäddar; dagvattendammar; klimatförändringar; skyfall; hållbar stadsplanering; estetik; naturpedagogik;

  Abstract : Samhällsstrukturer och naturmiljöer påverkas ständigt av klimatförändringarna och kommer behöva utstå än mer konsekvenser för varje år som går. På senare tid har därför arbete med hållbar öppen dagvattenhantering blivit allt mer integrerat inom stadsplanering. READ MORE