Essays about: "vattendrag"

Showing result 1 - 5 of 257 essays containing the word vattendrag.

 1. 1. Restaureringens effekt på öringpopulationen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Ola Carlström; Sebastian Dagman; [2022]
  Keywords : restaurering; flottning; öring; älv; bäck;

  Abstract : Until the 1970s, rivers in Sweden were used for timber floating. In order for the floating to be as efficient as possible, with a minimum of timber getting stuck, many rivers were cleared. Large rocks and boulders were removed from the main channel and tributaries, backwaters and shallow areas were secluded. READ MORE

 2. 2. Riparian buffer zones in agricultural landscapes : Their status today and their future as an ecological tool in Sweden

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Mikaela Ignatiou Hadjicharalambous; [2021]
  Keywords : Riparian buffer zones; agriculture lanscapes; ecological tool; streams; kantzoner; lantbrukslandskap; ekologisk vertyg; vattendrag;

  Abstract : The application of intensive farming and cultivation practices, resulting in large-scale modification of the hydrology of streams and rivers and of the natural vegetation, has increased the need to find ways to mitigate the negative impact of this habitat degradation. Suitable design and creation of riparian buffer zones in agriculture areas, is by many considered the best remedial measure. READ MORE

 3. 3. Industriminnet i framtiden : timmerrännans potential

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Björn Sundberg; [2021]
  Keywords : timmerränna; flottning; kulturarv; bevarande; vattenanknutna kulturmiljöer; ny användning; log flume; log driving; cultural heritage; conservation; cultural water environments; new use;

  Abstract : Flottningen i Sverige formade om landskap och vattendrag, och var en grundsten i den svenska ekonomien under lång tid. Idag är flottningen utdöd men monumenten som berättar historien finns kvar, däribland timmerrännan. READ MORE

 4. 4. How does hydropeaking and geological substrate affect aquatic macroinvertebrates in a regulated river?

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Author : Andreas Vernby; [2021]
  Keywords : Hydropeaking; geological substrate; aquatic macroinvertebrates; EPT species; Hester-Dendy samplers; Korttidsreglering; geologiskt substrat; akvatiska makroevertebrater; EPT; Hester-Dendy-provtagare;

  Abstract : Hydropower is an important source of renewable energy, but is often a cause of degradation to river ecosystems. Hydropeaking, i.e. the frequent alteration of discharge, is a process involved in hydropower generation and has been proven to affect aquatic organisms negatively. READ MORE

 5. 5. Minskat fosforläckage från hästhagar : utvärdering av mockning som åtgärd och hästhållares syn på åtgärdsarbete för miljön

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Sofia Nyström; [2021]
  Keywords : hästgödsel; näringsläckage; rasthagar; fosforläckage; häst; övergödning; Östersjön; mockning;

  Abstract : Östersjön är kraftigt påverkad av övergödning, som beror på att en för stor mängd näringsämnen tillförs havet. Övergödande ämnena kväve och fosfor kommer framför allt från våra jordbruksmarker och förs via urlakning och ytavrinning vidare till våra sjöar, vattendrag och till slut Östersjön. READ MORE