Essays about: "dairy heifer"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words dairy heifer.

 1. 1. Effekter av fri digivning hos svenska mjölkraskalvar : avseende ansättning av kroppsfett och juvertillväxt under första levnadsmånaden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Erik Backman; [2021]
  Keywords : kalv; tillväxt; hull; juverparenkym;

  Abstract : I den här studien undersöktes kalvar som tilläts dia fritt från sina mammor, avseende hullutveckling och tillväxt av juverparenkym under den första månaden i livet. Detta eftersom det finns en oro att kalvar som får dia fritt blir överviktiga. READ MORE

 2. 2. Social behaviour and sociability traits of dairy calves raised in a cow-calf contact system : cow-calf together project

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Maria Mwebaza Nabukalu; [2021]
  Keywords : cow-calf contact system; socialization; animal welfare; sociality; sociability; dairy calves; affiliative and antagonistic behaviours;

  Abstract : Calves are usually separated from their dams a few hours after birth, placed in individual house pens, cages or hutches and fed on milk replacer. This system has many welfare and ethical implications on the dam and calf, especially as regards to their bonding and natural behaviours. READ MORE

 3. 3. Genomisk selektion på besättningsnivå : uppföljning av LD-projektet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sofia Wahlèn; [2020]
  Keywords : genomisk selektion; enkät; avelsvärdering; mjölkkor; avel; genetiska markörer;

  Abstract : Avelsarbete är ett viktigt ekonomiskt verktyg i mjölkkobesättningar idag och för att göra den mer effektiv kan man använda sig av genomisk selektion (GS). Genom modern teknik kan man idag segmentera och kartlägga en stor del av ett djurs genetiska förutsättningar och skapa genetiska markörer som visar vilka egenskaper ett djur är bärare av vilket ger en förståelse för vad som påverkar dess funktion och lönsamhet i besättningen. READ MORE

 4. 4. Mjölkföretagares inställning och tankar om inkalvningsålder : stämmer den teoretiska rekommendationen med praktiken?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Cecilia Strömvall; Lisa Holmström; [2020]
  Keywords : inkalvningsålder; lantbruksrådgivning; rekryteringsstrategi; mjölkproduktion; produktionsbeslut; Age at first calving; dairy farm; decisions about production; advisers; replacement heifer strategy;

  Abstract : Inkalvningsålder är ett ganska omtvistat ämne där åsikterna ofta skiljer sig åt. Det finns ekonomiska aspekter, men också olika förutsättningar ute på olika gårdar som kan vara nästintill omöjliga att ta hänsyn till vid ekonomiska beräkningar. Svenska mjölkbesättningar har idag en inkalvningsålder på 27,3 i snitt. READ MORE

 5. 5. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Keywords : nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Abstract : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. READ MORE