Essays about: "fåglar"

Showing result 1 - 5 of 116 essays containing the word fåglar.

 1. 1. Development of an Interactive VR Experience for an Art Museum

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : Max Enros; [2020]
  Keywords : Virtual Reality; Museum; Usability;

  Abstract : In this project, a prototype for a virtual reality museum experience was developed. The virtual environment contains paintings and birds that the user can interact with to display information. A text panel or an image is displayed next to the object the user interacted with. The text or image displayed contains information about the object. READ MORE

 2. 2. Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michaela Leão Efraimsson; Veronica Palm; [2020]
  Keywords : djuromvårdnad; fågel; för- och nackdelar; intramuskulär; intraosseös; intravenös; läkemedelsadministration; per oral; sondmatning; subkutan;

  Abstract : Fåglar av ett antal olika arter hålls som husdjur i Sverige. Precis som för andra djurslag uppstår situationer i fåglars liv när de är i behov av veterinärvård, men antalet djursjukhus och kliniker som tar emot fåglar är begränsat. Fåglar är känsliga djur och ett besök på ett djursjukhus kan vara mycket stressande. READ MORE

 3. 3. Vegetation för stadens små : kan en urban lekmiljö gynna både barn och tättingar?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nora Juhlin; [2020]
  Keywords : vegetation; barn; tättingar; fåglar; urban miljö; lekmiljö; lek; lekotop;

  Abstract : Med syftet att skapa en ökad förståelse för hur fungerade lekotoper i urbana miljöer kan utformas undersöktes vilka egenskaper barn respektive tättingar uppskattar hos vegetation. Målet med uppsatsen var att studera om och hur vegetationen i en lekmiljö som både stimulerar barn och gynnar tättingar kan gestaltas. READ MORE

 4. 4. Park för biologisk mångfald : ett förslag för utformning med fokus på pollinerande insekter och fåglar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Valtinat; [2020]
  Keywords : ekologisk design; gestaltning; indikatorarter; habitatkrav; solitärbin; humlor; dagfjärilar; fåglar;

  Abstract : Biologisk mångfald minskar, och att ta hänsyn till den även i urban planering blir viktigare och allt vanligare. Urbanisering ses som en av de största faktorerna till minskad biologisk mångfald, men urbana områden kan även tillhandahålla habitat som gynnar en mängd arter. READ MORE

 5. 5. Behandling och omvårdnad av fåglar med vingfrakturer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Alexandra Svensson; [2020]
  Keywords : vingfraktur; fåglar; omvårdnad; behandling; tamfågel; vildfågel;

  Abstract : Vingfrakturer är en vanlig orsak till att fåglar behöver vård på veterinärkliniker. Syftet med arbetet var att söka vetenskaplig information om behandling och omvårdnad av vingfrakturer hos fåglar. Intentionen var även att jämföra skillnaderna på behandling och omvårdnad mellan tamfåglar och vilda fåglar. READ MORE