Essays about: "stadsmiljö"

Showing result 1 - 5 of 193 essays containing the word stadsmiljö.

 1. 1. Gröna korridorer för biologisk mångfald och vistelse i Hyllie

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Boel Kristina Andersson; [2023]
  Keywords : gröna korridorer; grönt nätverk; stadsmiljö; biologisk mångfald; upplevelsevärden; växtgestaltning; Hyllie;

  Abstract : I detta arbete studeras möjligheten att skapa gröna korridorer mellan tre parker i Hyllie i Malmö. Syftet är dels att skapa förutsättningar för att främja den biologiska mångfalden i staden men också att skapa gröna miljöer som tilltalar människor. READ MORE

 2. 2. Skapa mervärden med fokus på ekosystemtjänster : en platsanalys av Mästergatans dagvattendamm i Enköping

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linda Rämström; [2023]
  Keywords : Ekosystemtjänster; mångfunktionella grönytor; platsanalys; biologisk mångfald;

  Abstract : Städerna förtätas allt mer och urbaniseringstrenden ser ut att fortsätta. Det blir allt viktigare att planera långsiktigt för grönska som kan bidra med viktiga ekosystemtjänster. Mångfunktionella gröna och blå ytor i stadsmiljö har fördelen att de kan bidra med flertalet ekosystemtjänster på samma yta. READ MORE

 3. 3. Stadsträd – i nöd och lust : skillnader i reglerande och stödjande ekosystemtjänster mellan löv- och barrträd i stadsmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jennifer Engelbrekt Tchang; Sara Karlsson; [2023]
  Keywords : ekosystemtjänst; lövträd; barrträd; stadsträd; luftrening; dagvattenhantering; vindskydd; temperaturreglering; kolupptagning; kolinlagring; biologisk mångfald;

  Abstract : Träd har en viktig roll i att klimatanpassa städer genom att leverera ekosystemtjänster. I nordiska städer planteras mest lövträd eftersom det historiskt funnits ett kulturellt motstånd mot barrträd. READ MORE

 4. 4. Unga tjejers perspektiv på den urbana närmiljön : promenadintervjuer med tjejer i åldern 8-12

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Anna Maria Sandberg; [2023]
  Keywords : Barnvänliga miljöer; stadsmiljö; tjejers perspektiv; miljöerbjudanden; rörelsefrihet; platsskapande; promenadintervjuer;

  Abstract : Det urbana landskapet har genomgått en stor förändring de senaste decennierna, och den ökade trafiken, förtätningen och rädslan för fulla gubbar begränsar barns rörelsefrihet idag. Möjligheten att röra sig fritt utgör tillsammans med tillgång till många miljöerbjudanden, grundstenarna i en barnvänlig miljö. READ MORE

 5. 5. En studie av förgårdsmark : med fokus på gaturummet och människan i staden

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Bergström; Alice Engberg; [2023]
  Keywords : förgårdsmark; Gehl; kantzon; levande bottenvåning; stadsplanering; social interaktion;

  Abstract : Staden behöver bli tätare och samtidigt finns visioner om grönare städer. En levande stadsmiljö med goda närmiljöer är en ambition som flera städer strävar efter. I gränsen där bebyggelse och gata möts finns ytan förgårdsmark, vilken tillhör byggnaden avseende äganderätten och vilken planeras av kommunen. READ MORE