Essays about: "flower strips"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words flower strips.

 1. 1. Bumblebee resource dynamics : a review of foraging and nesting in the agricultural landscape

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Anna Douhan Sundahl; [2020]
  Keywords : bumblebees; bumblebee population dynamics; bumblebee drivers; flower strips; competition with honeybees; foraging; nesting; hibernation;

  Abstract : 90 % of all plants on earth either benefits or entirely depends on pollination. There are pollinators among families of bees (Apidea), butterflies (Lepidoptera) and birds (Aves). Bees of genus Bombus spp., bumblebees, are especially important and provide pollination service for 80 % of the crops of Europe and many wild plant species. READ MORE

 2. 2. Biodiversitet som förebyggande åtgärd : IPM-strategier för grönsaksodling på friland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Yenny Leijon; [2017]
  Keywords : IPM; biodiversitet; hortikultur; nyttodjur; grönsaker; habitatmanipulering; landskapsdiversitet; ekosystemtjänster;

  Abstract : Biodiversiteten i odlingslandskapen är på stadig nedgång, bland orsakerna till detta finns användandet av kemiska växtskyddsmedel och årlig jordbearbetning. Att biodiversiteten minskar är ett hot mot vår framtida odling i dessa landskap då vi är beroende av mångfalden för ett uthålligt produktionssystem. READ MORE

 3. 3. Neonikotinoiders inverkan på pollinatörer

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jerker Andervad; Erika Bernalt; [2017]
  Keywords : Neonikotinoid; pollinatör; honungsbi; vilda bin; pesticid; insekticid; humla; imidakloprid; diversitet;

  Abstract : Neonikotinoider (NN) hör till världens mest använda pesticider mot skadedjur. NN sprider sig i naturen och har hittats i dammpartiklar, mark och ytvatten. NN sprids i hela plantan till nektar, pollen och guttationsdroppar vilket i sin tur drabbar oavsiktliga mål som pollinatörer. READ MORE

 4. 4. Assessment of Functional AgroBiodiversity in Swedish apple orchards : Field trials and participatory action research

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Michal Stranak; [2017]
  Keywords : biodiversity; functional agrobiodiversity; pest management; monitoring methods; apple; sustainability; agroecology; knowledge;

  Abstract : The rate of biodiversity loss has in the last decades increased by rates unseen in the history of the humankind. Agricultural intensification has been one of the main contributors to biodiversity loss. In modern agricultural production, the concentration of land devoted to single crops causes several challenges. READ MORE

 5. 5. Tillgången på födoresurser för pollinerande insekter i det skånska odlingslandskapet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emma Håkansson; [2016]
  Keywords : biologisk mångfald; pollinering; skånskt jordbruk; biväxter; pollinerande insekter;

  Abstract : En litteratursökning har genomförts i syfte att kartlägga vilka födoresurser de pollinerande insekterna har att tillgå i det skånska odlingslandskapet. För att kunna ta reda på det beskrivs de grödor som odlas i Skåne och behöver eller gynnas av insektspollinering. READ MORE