Essays about: "genus kön"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words genus kön.

 1. 1. Lär dig krypa, lär dig gå, lär dig strukturerna samhället bygger på! : om tonåringens rumsanvändande ur ett könsrollsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Radinger; [2018]
  Keywords : genus; tonåringar; kön; normer; rumsanvändning; gestaltning; stadsplanering;

  Abstract : Arbetet söker svar på hur 12-16 åringars rumsanvändning i offentliga rum påverkas av könsroller utifrån konstruktivismens perspektiv på könet som en konstruktion av miljön vi lever i. Syftet med arbetet är att skapa underlag för fortsatt forskning kring genusmedveten planering och gestaltning av landskapsrummet. READ MORE

 2. 2. Porträttering av män och kvinnor i skogsbrukspress

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Maria Jägerborg; Oscar Nilzén; [2018]
  Keywords : representation; genus; kön; jämställdhet; bildanalys; media;

  Abstract : Syftet med denna studie var att undersöka hur män och kvinnor representeras i den skogliga pressen i Sverige idag. För att undersöka detta gjordes en kvantitativ bildanalys av det visuella innehållet i tre av de större svenska skogstidskrifterna. READ MORE

 3. 3. Jämställdhetens rum : genusmaktordningar i landskapsarkitektur och på offentliga platser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Svensson; Tuva Hardorp; [2018]
  Keywords : genusperspektiv; kön; feminism; feministisk teori; offentlig miljö; samhällsplanering;

  Abstract : Landskapsarkitektutbildningen saknar en övergripandegenusanalys på det arbete som utförs i rollen som landskapsarkitekt. Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hurdagens normer påverkar arbetet som landskapsarkitekt och vad det får för konsekvenser. READ MORE

 4. 4. “Nature is full of rapists” : the representation of animal’s gender behavior in popular science

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ylva Jonsson; [2017]
  Keywords : Gender; popular science; ideology;

  Abstract : This master’s thesis in rural development investigates the representations of animals and their social- and gender behavior in a Swedish popular science magazine. How is gender produced and reproduced, and how is language used to establish and maintain existing power relations? These are the questions that this thesis aim to answer. READ MORE

 5. 5. Moody Men and Malicious Maidens : Gender in the Swedish medieval ballad

  University essay from Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Author : Elisabet Ryd; [2017]
  Keywords : Medieval ballad; Scandinavian ballad; gender studies; gender; masculinity; femininity; power relationships; medieval; medieval studies; performativity; Medeltida ballader; genusforskning; genus; maskulinitet; femininitet; maktrelationer; medeltid; medeltidsforskning; performativitet.;

  Abstract : Syftet med den här uppsatsen är att granska hur genus och genusrelationer uttrycks i svenska, medeltida ballader. Genom att förstå balladkaraktärernas handlingar som performativa, ämnar uppsatsen undersöka hur maskulinitet och femininitet etableras och omförhandlas i balladernas narrativ genom att kartlägga handlingsmönster. READ MORE