Essays about: "yrkesroll"

Showing result 1 - 5 of 59 essays containing the word yrkesroll.

 1. 1. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Helena Persson Lannér; [2020]
  Keywords : Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Abstract : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. READ MORE

 2. 2. Gestaltning med ängar i urban miljö : förutsättningar, funktioner, karaktärer och värden för ängar som ett alternativ till gräsmatta

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Käthy Janstad; [2020]
  Keywords : äng; gräsmatta; urban miljö; gestaltning;

  Abstract : Detta arbete handlar om äng som ett alternativ till gräsmatta i urbana miljöer utifrån dess förutsättningar, estetiska, sociala och ekologiska värde samt hur dessa faktorer påverkar gestaltningen. Metoden som användes var litteraturstudie. READ MORE

 3. 3. Kommunikation och omvårdnad vid behandling av abscess hos katt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Kristin Hägglund; Michelle Isaksson Ylinenvaara; [2019]
  Keywords : katt; bitsår; abscess; drän; kompress; behandling; kommunikation;

  Abstract : Slagsmål mellan katter beror ofta på territoriella aggressioner och de kan resultera i bitskador. Bett kan utvecklas till abscesser som på klinik åtgärdas kirurgiskt med passiv dränering, med eller utan drän. Därefter vårdas katten i hemmet där skötsel av sår och eventuella drän sker av djurägare. READ MORE

 4. 4. Lyssna på landskapet! : ljud som tillgång och förutsättning i en gestaltningsprocess

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alice Hammar; Madeleine Johansson; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; ljud; ljudlandskap; ljudrum; akustisk design; ljudmiljö; sinnessamverkan; platsidentitet; gestaltning; ljudlek; perception; ljudupplevelse;

  Abstract : Denna uppsats visar hur en plats kan gestaltas utifrån dess auditiva intryck och egenskaper. Platsen som undersöks är Södermalmsallén i Stockholm, och målet är att ge exempel på hur ljud kan tillämpas som en bidragande faktor för att stärka en plats rumslighet och identitet. READ MORE

 5. 5. Glappet mellan teori och praktik : etisk stress, kognitiv dissonans och beslutsfattande inom veterinär yrkesutövning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Mollbrink; [2018]
  Keywords : etisk stress; kognitiv dissonans; beslutsfattande; veterinärmedicin; psykologi;

  Abstract : Konflikterande intressen inom djursjukvården är en del av veterinärers vardagliga arbetsmiljö och påverkar veterinärers hälsa, yrkesroll, yrkesutövning och beslutsfattande. Konflikterande intressen kan även vara en orsak till uppkomsten av etisk stress, vilket kan definieras som den konflikt eller det lidande som uppstår då en människa inte kan handla utifrån sin moral. READ MORE