Insekter i hårt törskateangripna ungtallbestånd i Norrbotten : skadeinventering och artbestämning

University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Abstract: Sedan i början av 2000-talet har nordligaste Sverige drabbats hårt av törskateangrepp och det är konstaterat att skadorna framförallt har orsakats av den värdväxlande varianten C. flaccidum. I Sverige visade forskning i början av 1900-talet att flera arter från fjärilssläktet Dioryctria (barrskogsmott) förekom i samband med törskateskador. Med de stora törskateskador som idag finns i norra Sverige är det fortsatt intressant att ta reda på vilka arter som idag kan påträffas och vilken roll de kan spela vid dessa skador. Syftet med studien har varit att, genom en fältstudie, bedöma förekomst och omfattning av angrepp från barrskogsmott och törskatesvamp i ett urval på 18 bestånd. Syftet var också att, med en kontrollgrupp genom en förkortad kläckningsprocess, försöka artbestämma barrskogsmotten som angripit träden samt att försöka bedöma hur vanligt det kan vara att insektsangrepp inte upptäcks i fält. I de inventerade bestånden hade 42 % av tallarna skador av törskate och en liten andel (0,6 %) noterades ha angrepp av barrskogsmott. Kläckningsprocessen resulterade i två framkläckta exemplar av arten allmän tallbarkvecklare (Cydia coniferana). Arten har tidigare inte uppmärksammats i samband med törskateskadorna i Norrbotten men är en närstående art till gruppen barrskogmott. Både mott och vecklare hör till ordningen fjärilar (Lepidoptera). Kläckning av kontrollgruppen visade också att 45 %, av insektsskadorna på stamproven av törskate, missats vid inventeringstillfället. Resultatet ger en stark indikation på att angrepp från gnagmjölsproducerande insekter såsom mott och vecklare lokalt kan vara mycket vanliga och att allmän tallbarkvecklare är en art som förekommer i samband med törskateskadorna i Norrbotten.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)