Essays about: "Pinus sylvestris"

Showing result 1 - 5 of 174 essays containing the words Pinus sylvestris.

 1. 1. Tallsåddens potential för återbeskogning av marker med tjocka humustäcken eller torv i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Torben Svensson; [2021]
  Keywords : Pinus sylvestris; skogsföryngring; skogssådd; sådd; tall; torvmark; torvtäckt mark; våt fastmark; återbeskogning; Peat covered soil; peatland; Pinus sylvestris; reforestation; Scots pine; sowing; wet mineral soil;

  Abstract : Kostnaden för frösådd är oftast lägre än för plantering och lyckade sådder ger vanligen återväxt med högre stamantal. I praktiskt skogsbruk tillämpas skogssådd inte på alla marker där åtgärden kunde vara ett realistiskt alternativ. Särskilt stor är tvekan att så på marker med tjocka humustäcken. READ MORE

 2. 2. A window to the future of Sweden’s pine forestry? : development of declining Scots pine after a severe drought and the presence of Diplodia sapinea

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Matilda Stein Åslund; [2020]
  Keywords : Pinus sylvestris; Scots pine; Diplodia sapinea; Sphaeropsis sapinea; Diplodia pinea; drought; climate change;

  Abstract : Swedish forestry is dominated by uniform conifer stands, a structure generally more susceptible to biotic and abiotic stressors. Among the agents causing forest decline, pathogenic fungi have the most substantial impact. READ MORE

 3. 3. Ståndortens påverkan på övre höjd : en jämförelse mellan tall (Pinus sylvestris) och contorta (Pinus contorta)

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Alfred Deutgen; Sixten Walheim; [2020]
  Keywords : Contorta; tall; höjdtillväxt; markfuktighet; översilning; jordtextur; övre höjd;

  Abstract : En framtida befarad virkessvacka under 2000-talet gjorde att skogsbruket i Sverige började experimentera med främmande trädslag på 1960-talet. Målet var att öka produktionen med det snabbväxande trädslaget contortatall. Idag finns mer än 650 000 ha contortaskog på varierande marker i Norrland. READ MORE

 4. 4. Five Scots Pine Orthologues to QTLs Associated with Resistance Against H. parviporum in Norway Spruce

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Emil Bengtsson; [2020]
  Keywords : Heterobasidion annosum; H. annosum s.s; plant breeding; forest pathology; Scots pine; SNPs; Pinus sylvestris; QTL resistance;

  Abstract : Heterobasidion annosum s.l. (sensu lato, in the broad sense) is a fungal complex consisting of five partly intersterile species and is regarded as the most devastating forestry pest in the northern hemisphere. READ MORE

 5. 5. Hur påverkas skogslevande myror av den introducerade contortatallen?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Mattias Andreasson; David Karlsson; [2020]
  Keywords : Pinus sylvestris; Pinus contorta; tall; Formicidae; myror; biodiversitet; boreal; skog;

  Abstract : I Sverige finns det intresse för nyintroducerade trädarter inom skogsbruket s.k. exoter. Exoterna kan påverka skogens biodiversitet negativt. READ MORE