Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: ”Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Arbetet behandlar Sofieros historia, historiska värden på platsen, samt hur dessa värden har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. Syftet med arbetet är att undersöka hur Sofieros slottsträdgård gynnar den biologiska mångfalden och på vilket sätt parken tidigare har kunnat gynna biodiversitet genom gestaltning, växtmaterial och skötsel. En litteraturstudie utfördes för att ta reda på Sofieros trädgårdshistoria och för att samla information om biologisk mångfald samt bevarandet av historiska trädgårdar. Intervjuer med nyckelpersoner gav inblick i hur man på Sofiero jobbar med biologisk mångfald, och en inventering med platsanalys på tre olika områden i parken utfördes för att få en förståelse för platsen och hur den förändrats med tiden. Att främja den biologiska mångfalden i anläggningar där man måste bevara och anpassa sig till ett kulturhistoriskt trädgårdsarv är fullt möjligt. Eftersom Sofiero slottsträdgård delvis ger intrycket av en klassisk, engelsk landskapspark men även har strikta, trädgårdslika delar med museal karaktär finns det stor variation i hur parken upplevs. Det kräver kunskap, engagemang och konsekvensanalytiskt tänkande eftersom områdenas olika karaktär spelar roll i vilka åtgärder man kan införa för att främja biodiversiteten. På Sofiero arbetar man med att främja biodiversiteten på ett sätt som passar den omgivande miljön, och vill skapa förutsättningar för naturen att själv reglera diversiteten. Biologisk mångfald gynnas inte enbart av vilda och naturlika miljöer, en paradrabatt med lång blomningstid med variation i blomformer och med inslag av täta buskage kan vara minst lika gynnande för det biologiska livet som en skogsglänta i en ravin. Analyser som tidigare gjorts av liknande herrgårdsparker på tidigare jordbruksland har visat att den biologiska mångfalden i regel är större här än i omgivande skogspartier.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)